Spectinomycin - injection


WellSpring Pharmaceuticals | Spectinomycin - injection (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito’y isang antibiotic na ginagamit para gamutin ang iilang mga impeksyong bakterya (hal. , gonorrhea). Nararapat na sundin ang lahat ng mga panuto para sa tamang paghahalo sa tamang IV fluids. Pagkatapos ng paghahalo, lilitaw ang iniksyon ay magaanyong suspensyon (mayroong mga maulap na mga maliit na butil sa solusyon). Bago gamitin, ialug nang mabuti ang lalagayn at suriin nang biswal ang produktong ito kung sakali na mayroong anumang hindi pangkaraniwang mga maliit na butil o pagiiba ng kulay. Kung ang alinman ay naroroon, huwag gamitin ng likidong ito. Iturok ang gamot na ito nang malalim sa kalamnan (malalim na IM) ng lugar ng pigi ng katawan na itinuro ng iyong doktor. Ang dosis at haba ng paggamot na ito’y nakabatay sa iyong kondisyong medikal at iyong tugon sa paggamot na ito. ...

Side Effect:

Pagduduwal, pamamantal, pananakit ng ulo, pangangati, o sakit/pamumula sa lugar ng pag-iniksyon ay posibleng mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o lumala, nararapat na ipagbigay-alam ito kaagad sa iyong doktor. Nararapat na sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga malubhang mga epekto ay naganap: lagnat, panginginig, problema sa pagtulog, pagsusuka, pagkahilo. Bihira ang isang alerdyi, ngunit kumuha ng pangangalagang medikal kung sakaling mapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas: pamamantal, pangangati, pamamaga, problema sa paghinga. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, nararapat na ipaalam ito agad sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: mga impeksyon sa lalamunan, pagkakalantad sa syphilis, anumang mga alerdyi. Ang isang preservative (benzyl alkohol) na puwedeng matagpuan sa produktong ito o sa likidong ginamit upang ihalo ang produktong ito (diluent) ay puwedeng madalas na maging dahilan ng mga malubhang problema (kung minsan ay puwedeng kamatayan), kung ibibigay sa maraming halaga (higit sa 100 mg/kg araw-araw) sa isang sanggol sa mga unang buwan ng buhay niya (neonatal period). Mas malaki rin ang peligro ng gamot na ito sa mababang mga timbang ng sanggol na sanggol. Kasama sa mga simtomas ang biglaang paghabol ng hininga, mababang presyon ng dugo, o isang napakabagal na tibok ng puso. Sabihin ito kaagad sa iyong doktor ang mga sintomas na ito kung sakali na mangyari ito. Kung maaari, dapat gamitin ang isang preservative-free na produkto kapag tinatrato ang mga neonate. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...