Spiramycin - oral capsule


Teva Pharmaceutical Industries | Spiramycin - oral capsule (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito’y isang antibiotic na ginagamit para gamutin ang iba't ibang mga impeksyon. Gamitin ang gamot na ito gamot ang iyong bibig tulad ng itinuro ng iyong doktor. Puwede itong inumin ng may kasamang pagkain kung sakali na ang tiyan mo ay sumakit. Para sa pinakamabisang mga resulta, uminom ng bawat dosis sa pantay na pagitan ng agwat. Ito ay maniniguradong pare-pareho ang antas ng gamot sa iyong dugo. Inumin ang gamot na ito para sa buong oras na inireseta sa iyo. Hindi dapat na ihinto ang pagkuha nito nang walang abiso mula sa iyong doktor. Ang pagtigil sa paggamot ng biglaan ay posibleng magresulta sa pagbalik ng impeksyon. ...

Side Effect:

Tulad ng iba pang mga gamot, posibleng magkaroon ng mga epekto sa katawan at kalagayanm ang ilang mga epekto na posibleng mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito ay: hindi pagkatunaw ng pagkain, pagduwal, pagsusuka, pagtatae o sakit sa tiyan. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o nakakaabala, nararapat na sabihin agad ito sa iyong doktor. Bihira ang isang alerdyi, ngunit kumuha ng pangangalagang medikal kung sakaling mapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas: pamamantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. Kung sakali na napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, ipaalam agad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Nararapat na sabihin sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka: iba pang mga karamdaman, alerdyi (lalo na ang mga alerdyi sa gamot), mga problema sa atay. Ang paggamit ng gamot na ito ng mas matagal o paulit-ulit ay posibleng magresulta sa isang pangalawang impeksyon (hal. , oral, p bladder or vaginal yeast infection). Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...