Atgam


Pfizer | Atgam (Medication)


Desc:

Ang Atgam ay may lamang lymphocyte immune globulin at ginagamit para sa paggagamot ng hindi redyeksyon sa mga pasyenteng nagkaroon ng transplanta ng bato at paggagamot ng katamtaman hanggang matinding aplastik na anemya sa mga pasyenteng hindi pwede sa transplantasyon ng utak ng buto. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagbawas sa aksyon ng ilang uri ng selula ng dugong tinatawag na T lymphocytes na parte ng sistemang kaligtasan sa sakit ng katawan. Ang Atgam ay kadalasang inaadminestera bilang panturok sa ugat ng isang tagapagbigay ng alagang pangkalusugan, sa ospital o klinikang medikal. ...

Side Effect:

Ang mga pinakakaraniwan ay: pagtatae; sakit ng ulo; sakit ng kasu-kasuan; pagduduwal; pamamawis sa gabi; pagsusuka. Kung alinman dito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang ibang mga mas seryosong epektong nangangailangan ng agarang alagang medikal ay may kasamang: matinding reaksyong alerdyi- pamamantal; pangangati; hirap sa paghinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, o dila; sakit ng likod; sakit ng dibdib; pagkalito o disoryentasyon; kamaunting ihi o ihing madilim ang kulay; mabilis, mabagal, o iregular na tibok ng puso; lagnat, ginaw, o pamamaga ng lalamunan; iritasyon o sugat sa bibig; sakit ng kalamnan; sakit, pamumula, o pamamaga sa bahaging tinurukan; sakit o pamamaga ng binto; sakit o pamamaga ng likod o ilalalim ng braso; pula, namaga, o namaltos na balat; mga sumpong; matinding panghihilo, o sakit ng ulo; sakit ng tiyan; hindi pangkaraniwang pagdurugo o pagpapasa; hindi pangkaraniwang sensasyon sa balat tulad ng pagsusunog o pagtusok-tusok. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at ang iyong kasaysayang medikal. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. Kung ikaw ay mabuntis habang gumagamit nito, sabihin agad sa iyong doktor. ...