Sporanox


Janssen Pharmaceutica | Sporanox (Medication)


Desc:

Ang Sporanox ay naglalaman ng aktibong sangkap ng itraconazole, na ito’y isang uri ng gamot na tinatawag na triazole antifungal. Ginagamit ito para gamutin ang mga impeksyon na dala ng fungi. Ang gamot na ito ay gumagana sa paraan ng pag-iiwas sa fungi mula sa paggawa ng isang sangkap na tinatawag na ergosterol, na isang importanteng sangkap ng mga fungal cell membrane. ...

Side Effect:

Pagduduwal/pagsusuka, pagtatae, pagutot, pananakit ng ulo, pagkahilo, o pananakit ng tiyan ay puwedeng mangyari. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o lumala, ipaalam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga hindi bihirang manhyari pero mga malubhang epekto na nagaganap: mga palatandaan ng impeksyon (hal. lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan), problema sa paghinga, pamamaga ng bukung-bukong/paa, pagkawala ng buhok,nasusunog/masakit/madalas na pag-ihi,hindi pangkaraniwang pagkapagod, nabawasan ang sekswal na interes/kakayahang, kalamnan cramp/sakit, kahinaan, mabilis/hindi regular na tibok ng puso, pagbabago ng kaisipan/kalooban (hal. depression), pinalaki ng dibdib sa mga kalalakihan, pag-ring sa tainga, pansamantala o permanenteng pagkawala ng pandinig. Sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihirang pero napaka-lubhang mga epekto ay nagaganap: pamamanhid/pangingilig ng mga kamay/paa. Ang isang napaka-lubhang mga reaksyong alerdyi sa gamot na ito’y bihira lamang. Gayunpaman, nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. Ang Itraconazole ay karaniwang poaibleng maging sanhi ng malumanay na pamamantal na karaniwang hindi malubha. Gayunpaman, posibleng hindi mo ito masabi bukod sa isang bihirang pantal na posibleng maging tanda ng isang malubhang reaksyong alerdyi. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot; o sa iba pang azole antifungals (e. g. , ketoconazole); o kung mayroon kang anumang alerdyi. Ang produktong ito’y posibleng may kasamang mga hindi aktibong mga sangkap, na posibleng maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Nararapat na kausapin ang iyong parmasyutiko para sa iba pang mga detalye. Bago mo gamitin ang gamot na ito, nararapat na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: sakit sa atay (o kasaysayan ng sakit sa atay na may iba pang mga gamot), sakit sa bato, sakit sa puso (hal. Sakit na coronary artery, sakit sa balbula sa puso, congestive heart failure) , matinding sakit sa baga (hal. , talamak na nakahahadlang na sakit sa baga-COPD), altapresyon, nabawasan o walang tiyan acid (hal. achlorhydria). Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Nararapat na iwasan ang mga inuming nakalalasing dahil posibleng madagdagan ang mga epekto ng pagkahilo at dagdagan din ang peligro na malubhang mga problema sa atay. Ang mga matatandang matatanda ay puwedeng mayroong mas malaking peligro para sa pagkawala ng pandinig habang ginagamit ang gamot na ito. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...