Sprycel


Bristol-Myers Squibb | Sprycel (Medication)


Desc:

Ang Sprycel/dasatinib ay isang gamot sa cancer na nagpapabagal sa paglaki at pagkalat ng mga selulang kanser sa katawan. Ang Dasatinib ay ginagamit para gamutin ang chronic myeloid leukemia (CML) at acute lymphoblastic leukemia (ALL) kung sakali na ang iba pang paggamot sa kanser ay hindi naging mabisa. ...

Side Effect:

Kung sakali na ang mga kadalasang mga epekto ay mananatili o ito’y nakakaabala kapag ika’y gumagamit ng Sprycel: paninigas ng dumi; pagtatae; pagkahilo; pag-aantok; tuyong mata; pagkapagod; pagkawala ng buhok; sakit ng ulo; sakit ng kasukasuan o kalamnan; walang gana kumain; pagduduwal; sakit sa tyan; pagbabago ng lasa; problema sa pagtulog; masakit ang tiyan; pagsusuka; kahinaan. Nararapat na humingi kaagad ng atensyong medikal kung sakali na ang alinman sa mga matinding epekto na naganap tuwing ika’y gumagamit ng Sprycel: malubhang reaksiyong alerhiya (pamamantal;pagkakaroon ng hives; pangangati; nahihirapan sa paghinga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila);madilim, mabalam, o maliwanag na pulang dumi ng tao; mayroong dugo sa iyong suka; nasusunog, pamamanhid, o tingling na nararamdaman; sakit ng guya o binti, lambot, o pamamaga; pagbabago sa dami ng ihi na ginawa; sakit sa dibdib, panga, o kaliwang braso; pagkalito; maitim na ihi; nanunuyong ubo; hinihimatay; hindi regular na tibok ng puso; pangangati o sugat sa bibig; pagbabago sa mood o pag-iisip (hal. depression); pamamanhid ng isang braso o binti; pula, namamaga, nagbalat ng balat, o namamaga ng balat; nagri-ring sa tainga; mga seizure; matindi o paulit-ulit na pagtatae, sakit ng ulo, kalamnan o buto sakit, pagduwal, sakit ng tiyan, o pagsusuka matindi o paulit-ulit na pagkapagod o kahinaan; igsi ng paghinga; mga palatandaan ng pagdurugo sa utak (hal. , mabagal na pagsasalita, isang panig na kahinaan, panghihina ng kalamnan, pagkawala ng malay); hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; hindi pangkaraniwang pamamaga o pagtaas ng timbang; pagbabago ng paningin (hal, malabong paningin, nabawasan ang kaliwanagan ng paningin); mga palatandaan ng impeksyon (hal. lagnat, panginginig, namamagang lalamunan); pagsusuka na parang mga bakuran ng kape; naninilaw ng balat o mga mata. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga de-reseta at hindi de-resetang mga gamot, bitamina, at mga suplemento sa nutrisyon na iyong kinukuha o balak mong kunin. Bago ka kumuha ng Sprycel, sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung ika’y mayrong: may mga problema sa iyong immune system, may mga problema sa atay, may mga problema sa puso, hindi lactose intolerant, magkaroon ng anumang iba pang mga kondisyong medikal. Sabihin din sa iyong doktor kung sakali na ika’y buntis o balak mo mabuntis, o kung ang iyong kasosyo ay maaaring mabuntis. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...