Sodium Polystyrene Sulfonate (SPS)


Carolina Medical Products | Sodium Polystyrene Sulfonate (SPS) (Medication)


Desc:

Ang sodium polystyrene sulfonate (SPS) ay ginagamit para gamutin ang pagtaas ng antas ng potasa sa iyong dugo, ang kondisyong tinatawag ding hyperkalemia. Ang sodium polystyrene sulfonate ay nakakaapekto sa palitan ng sodium at potassium sa katawan at ito ay gumagana sa paraan ng pag-aalis ng sobrang potassium mula sa iyong katawan. Ang gamot na ito’y may anyong pulbos at suspensyon na nararapat na inumin gamit ang bibig, madalas ay isa hanggang apat na beses lamang ito sa isang araw, o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ng paginom nito ay nakabatay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas ng paginom ng gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Tulad ng iba pang mga gamot, posibleng magkaroon ng mga epekto sa katawan at kalagayan. Ang madalas na mga karaniwang puwdeng maging epekto ay: pagddudmi o paninigas ng dumi; pagduwal o pagsusuka; panananakit ng tiyan; o kawalan ng gana kumain. Ang mga ito’y hindi gaanong malubha, pero kung ang alinman sa mga ito’y nagpapatuloy o kung sakali na lumala, nararapat na tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding malubhang mga reaksyon ay kinabibilangan ng: isang allergy - pamamamantal, pangangati, nahihirapang huminga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; matinding kahinaan ng kalamnan; kawalan ng kakayahang ilipat ang iyong kalamnan; sakit o pag-flutter sa iyong dibdib; hindi pantay na tibok ng puso; nayayamot o nalilito; nadagdagan ang uhaw o pag-ihi; madilim, madugo, o mabalam na dumi; pananakit sa iyong ibabang tiyan o tumbong; o pamamaga, mabilis na pagtaas ng timbang. Kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga sintomas na ito, nararapat na humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa bato, hypertension, pagbara sa tiyan o bituka, mababang antas ng potasa sa dugo, paninigas ng dumi, pagkabigo sa puso, o pamamaga mga kamay, bukung-bukong, o paa. Ang mga sanggol na bagong silang lamang at ang mga mas matatanda ay posibleng mas maging sensitibo sa gamot na ito, kaya kinakailangan ng matinding pag-iingat. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...