Starlix


Novartis | Starlix (Medication)


Desc:

Ang Starlix/nateglinide ay ginagamit para makontrol ang mga antas ng glucose sa dugo ng mga mayroong type 2 na diabetes. Posible itong magamit sa pagdiyeta at pag-eehersisyo kung ang diyeta at ehersisyo lamang ay hindi mabisa sa pagkontrol sa glucose sa iyong dugo. Posible din itong magamit sa metformin ng isa pang gamot na ginagamit din para sa pagkontrol sa glucose sa dugo sa mga mayroong type 2 diabetes. Ang gamot na ito’y hindi inirerekomenda kung sakali na ang mga antas ng glucose ng dugo ay hindi nakontrol ng isang sulfonylurea dahil ang nateglinide at sulfonylureas ay may kahambing na mekanismo ng pagkilos. ...

Side Effect:

Ang kadalasang epekto ay posible na manatili o ito’y mas nakakaabala tuwing ika’y gumagamit ng Starlix: tulad ng pagkahilo; mga sintomas tulad ng trangkaso (lagnat, panginginig, namamagang lalamunan); sakit sa kasukasuan; impeksyon sa itaas na respiratory tract. Nararapat na humingi kaagad ng atensyong medikal kung sakali na ang alinman sa mga matinding epekto’y naganap tuwing ika’y gumagamit ng Starlix: matinding reaksiyong alerhiya (tulad ngpamamantal; pagkakaroon ng mga hives; pangangati; hirap huminga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); sintomas ng mga problema sa atay (hal. madilim na ihi, pagkawala ng gana sa pagkain, hindi pangkaraniwang pagduwal o pagkapagod, maputla na dumi ng tao, sakit ng tiyan, pamumutla ng balat o mga mata); sintomas ng mababang asukal sa dugo (hal. pagkabalisa, panginginig, mabilis na tibok ng puso, sakit ng ulo, nadagdagan ang kagutuman, pagbabago ng paningin, matindi o paulit-ulit na pagkahilo o pag-aantok, panginginig, hindi pangkaraniwang pagpapawis, kahinaan). ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Ang produktong ito’y posibleng may kasamang mga hindi aktibong mga sangkap, na posibleng maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Sabihin sa iyong doktor kung sakali ika’y mayroon o may kasaysasayan ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, sakit sa atay, gota. Posible na ika’y makaranas ng malabong paningin, pagkahilo, o pag-aantok dahil sa sobrang mababa o sobrang mataas na antas ng asukal sa dugo. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan lamang ang paginom ng mga nakakalasing o ng alkohol habang ika’y kumukuha ng gamot na ito dahil puwede nitong dagdagan ang peligro na magkaroon ng mababang antas ng asukal sa iyong dugo. Sa mga oras ng stress, tulad ng lagnat, impeksyon, pinsala, o operasyon, posible na mas mahirap kontrolin ang iyong asukal sa dugo. Nararapat na kumunsulta muna sa iyong doktor dahil ang pagdaragdag ng stress ay posibleng mangailangan ng pagbabago sa iyong plano sa paggamot, mga gamot, o mga pagsusuri ng asukal sa iyong dugo. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...