Stavudine


Merck & Co. | Stavudine (Medication)


Desc:

Ang Stavudine ay kasama sa isang pangkat ng mga antiviral na gamot na ating tinatawag na nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors (NRTI) na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapabagal ng pagkalat ng HIV sa katawan. Ang gamot na ito’y ginagamit para gamutin ang HIV, na kung saan ay dala ng nakuha na immunodeficiency syndrome (AIDS). Ang gamot na Stavudine ay hindi para sa HIV o AIDS at hindi nito pinipigilan ang pagkalat ng HIV sa ibang mga tao. ...

Side Effect:

Ang kadalasang epekto ng Stavudine ay: pagtatae; pananakit ng kalamnan; pananakit ng ulo; malumanay na pamamantal sa balat; o mga pagbabago sa hugis o lokasyon ng taba ng katawan lalo na sa iyong mga braso, binti, mukha, leeg, suso, at baul. Kung ang alinman sa mga ito’y nagpatuloy o lumala, narararapat na tawagan ang iyong doktor. Ang mga mas malubhang masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: isang allergy -pamamantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; mga problema sa atay - pagduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, pagkawalan ng gana kumain, madilim na ihi, mga dumi ng kulay na luwad, paninilaw ng balat; lactic acidosis - sakit ng kalamnan o kahinaan, pagduwal na may pagsusuka, problema sa paghinga, pamamanhid o malamig na pakiramdam sa iyong mga braso at binti, mabilis o hindi pantay na rate ng puso, pagkahilo, o pakiramdam ng mahina at pagod na; pancreatitis - matinding sakit sa iyong pang-itaas na tiyan na kumakalat sa iyong likuran, pagduwal at pagsusuka, mabilis na tibok ng puso; paligid neuropathy - pamamanhid, pamamaluktot, o sakit sa iyong mga kamay o paa; mataas na antas ng asukal sa dugo - nadagdagan ang pagkauhaw, amoy prutas and iyong hininga, nadagdagan ang pag-ihi, pagkahilo, nanunuyong balat, pagduwal, at pagsusuka; o anumang mga palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat, panginginig, namamagang lalamunan, sintomas ng trangkaso, madaling pasa o pagdurugo, sugat sa bibig, o di pangkaraniwang kahinaan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa bato, sakit sa atay, diabetes, pancreatitis o paligid ng neuropathy. Ang Stavudine ay hindi gamot para sa HIV o AIDS at ang gamot na ito ay hindi pinipigilan ang pagkalat ng HIV sa ibang mga tao. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...