Stavzor


Banner Pharmacaps | Stavzor (Medication)


Desc:

Ang Stavzor/valproic acid, ay nakakaapekto sa mga kemikal sa loob ng ating katawan na puwedeng maging kasama sa pagdudulot ng mga seizure at migraine sa atin. Ang Stavzor ay isang anti-epileptic (anticonvulsant) na ginagamit para gamutin ang iba't ibang uri ng mga karamdaman sa pag-sseizure. Ito ay paminsang ginagamit din kasama ng iba pang mga gamot para sa seizure. Ang gamot na ito ito’y ginagamit para maiwasan ang sakit ng ulo ng sobrang sakit ng ulo at gamutin ang mga panandaliang yugto ng manic na kaugnay ang bipolar disorder. ...

Side Effect:

Ang kadalasang epekto sa Stavzor therapy sa katawan at kalusugan ay ang pag-aantok, pagkahilo, pagduwal, pagsusuka, hindi pagkatunaw ng pagkain, pagtatae, pagbawas ng timbang at panginginig. Ang pinakamalubhang epekto dahil sa valproic acid ay pinsala sa atay, pancreatitis at abnormal na pagdurugo. Ang pinsala sa atay ay pinaka-madalas sa unang 6 na buwan ng paggamot. Ito ay madalas din nangyayar sa mga bata, lalo na sa mga batang wala pang dalawang taong gulang. Ang mga taong gumagamit ng gamot na higit sa isang uri ng anticonvulsant ay tiyak na mayroong mas mataas na peligro. Kasama sa mga sintomas ng pinsala sa atay ang paninilaw ng balat, karamdaman, panghihina, pamamaga sa mukha, pagkawala ng ganang kumain at pagsusuka. Ang pancreatitis dahil sa valproic acid ay posibleng mangyari nang mas maaga pa sa paggamot o pagkatapos ng ilag mga taon pa pagkatapos na matigil ang paggamit. Ang mga sintomas ng pancreatitis ay ang mga sumusuond, ang hindi maipaliwanag na pagbabawas ng timbang, pagduwal, pagsusuka at matinding pananakit ng tiyan. Ang valproic acid ay pumipigil sa pagbuo ng mga pamumuong dugo sa paraan ng pagaabala sa mga epekto na nagsusulong ng namuong mga platelet. Posible itong maging dala ng hindi normal na pagdurugo. Ang mga gamot na antiepileptic ay nakasama sa isang mas mataas na peligro sa pag-iisip at pag-gawa ng mga pagpapakamatay. Kung sinong isinasaalang-alang ang paggamit ng mga gamot na antiepileptic ay nararapat na balansehin ang panganib na pagpapakamatay na mayroong kasamang klinikal na pangangailangan para sa gamot na antiepileptic. Ang mga pasyente na nagsisimula ng antiepileptic na therapy ay nararapat na maingat na maobserbahan para sa klinikal na posibleng lumala pa, pag-iisip ng pagpapakamatay o mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali. ...

Precaution:

Ang Stavzor ay posibleng magdala ng pinsala sa isang hindi pa isinisilang na sanggol, pero ang pagkakaroon ng isang seizure sa panahon ng pagbubuntis ay posibleng makaapekto sa parehong ina at sanggol. Ang gamot na ito’y posible ring makaapekto sa cognitive development sa mga batang ipinanganak sa mga inang mga gumagamit ng gamot na ito habang sila’y buntis. Ayon sa mga ipinakita ng mga inaral at mga pagsusuri na ang mga batang ito’y posible din na mas mababa ang puntis sa mga pagsusuri ng cognitive (pangangatuwiran, katalinuhan, at pagssolusyon sa mga problema) kaysa sa mga bata na kung saan na ang mga ina’y kumuha ng iba pang mga gamot na para sa seizure sa panahon ng pagbubuntis. Narararapat na sabihin kaagad sa iyong doktor kung sakali na nabuntis ka habang kumukuha ng Stavzor. Hindi dapat magsimula o ihinto ang pagkuha ng Stavzor habang ika’y nagbubuntis nang walang payo ng iyong doktor. Ang gamot na ito’y posible din na magdala ng mga bihirang kaso ng pancreatitis na nagbabanta sa buhay (pamamaga ng pancreas). Ang pancreatitis ay posibleng biglang dumating at puwedeng magsimula ang mga sintomas kahit na tumagal ka ng Stavzor sa loob ng ilang mga taon. Humingi ng emerhensiyang medikal na atensyon kung sakali n ang taong kumukuha ng gamot na ito’y may nararanasang pagduwal, pagsusuka, madilim na ihi, mababang lagnat, dumi ng kulay na luwad, sakit sa tiyan sa itaas, o pagkawala ng gana sa pagkain, o jaundice (pamumutla ng balat o mga mata). Ang mga sintomas na ito’y posibleng maagang tanda ng pagkaakroon ng pinsala sa atay. ...