Stimate


CSL | Stimate (Medication)


Desc:

Ang Stimate/desmopressin, ay may kasangkapang synthetic form ng vasopressin, na isang hormon na natural na makikita sa pituitary gland, na nagpapalitaw ng VWF at FVIII sa ating dugo. Ang gamot na ito’y ginagamit para ihinto ang ilang mga klase ng pagdurugo sa mga taong mayroong malumanay na kaso lamang ng hemophilia A o von Willebrand's disease Type I. Ang Stimate ay lumalabas bilang isang spray ng ilong na dapat gamitin ayon sa panuto ng iyong doktor. Ang dosis ay nakabatay sa iyong medikal na kondisyon at iyong tugon sa paggamot. Hindi dapat dagdagan ang dosis o dalas nang pag gamit nito walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kaadalasan, Ang Stimate ay posibleng magdala ng mga sumusnod: mauhog o baradong ilong; namamagang lalamunan, ubo, o iba pang sintomas ng sipon; sakit ng ulo, kahinaan; nahihilo o nabalisa; pagduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan; pamumula o pagtutubig ng mata; pangangati ng mata o nadagdagan ang pagiging sensitibo sa ilaw; mainit o malamig na pakiramdam; o init, pamumula, o pangit na pakiramdam sa iyong mukha. Kung sakali na ang alinman sa mga sintomas na ito’y nagpatuloy pa o kung sakali na ito’y mas lumala pa, nararapat na tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding malubhang reaksyon ay kinabibilangan ang mga sumusunod: isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pagduwal, pagsusuka, panghihina, pagkawala ng gana sa pagkain, sakit ng ulo, pakiramdam na hindi mapakali o naiirita, pagkalito, guni-guni, pananakit ng kalamnan o panghihina, at/pag-seizure; pakiramdam tulad ng puwede kang mahimatay; pamamaga; sakit sa dibdib, mabilis o kabog ng rate ng puso; sakit sa puki; namumula ang ilong; o mapanganib na presyon ng dugo - matinding sakit ng ulo, malabo ang paningin, paghimok sa iyong tainga, pagkabalisa, pagkalito, sakit sa dibdib, igsi ng paghinga, hindi pantay na tibok ng puso, pag-agaw. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y mayroon o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: mataas na presyon ng dugo (altapresyon) o pamumuo ng dugo (thrombosis), sakit sa puso, sakit sa bato, o cystic fibrosis, anumang kondisyong nagdadala sa iyo na pagiging uhaw na uhaw, anumang mga problema sa ilong, tulad ng isang maarok na ilong, o nagkakaproblema sa paghinga o pag-opera sa iyong ilong. Hindi dapat gamitin ang produktong ito sa mga sanggol na mas bata sa 11 buwan. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...