Stool softeners, stimulant combination laxatives


Unknown / Multiple | Stool softeners, stimulant combination laxatives (Medication)


Desc:

Ang stimulant ay tumutulong sa dahan-dahang pagdadagdag ng mga aktibidad ng bituka para ito’y mas mabilis na makapagpalabas ng dumi. Ang pampalambot ng dumi ng tao ay tumutulong para madagdagan ang dami ng tubig sa dumi ng tao, na umeepekto na ginagawa nitong mas mahina at mas madaling dumaan ang dumi. Ang gamot na ito’y ginagamit para gamutin ang paninigas ng dumi na dulot ng mga kundisyon tulad ng pagbagal ng bituka (hal. , diabetic autonomic neuropathy), matagal na pahinga/pag-ospital sa kama, paggamit ng mga gamot na paninigas ng dumi (hal. , narcotics), o irritable bowel syndrome. Ang stimulant laxatives ay hindi dapat na gamitin ng madalas lalo na sa mga batang mas bata sa 10 taong gulang maliban na lamang kung ito ay inireseta ng iyong doktor. Gamitin ang gamot na ito gamit ang iyong bibig ng 1 hanggang 2 beses sa isang araw tulad ng panuto sa lalagyan ng produktong ito. Kung sakali na ang inireseta ito sa iyo ng iyong doktor, nararapat na inumin ito nang eksakto tulad ng itinuro ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Bihira lamang mangyari ang isang napaka-lubhang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito. Sapagkat, nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali ay napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang dito ang mga sumusunod:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Kung sakali ay nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, posible na magpahiwatig ng isang mas malubhang mga problema, at nararapat na ihinto ang paggamit ng gamot na ito at agad at sabihin agad sa iyong doktor: mabilis na tibok ng puso, pagdurugo ng tumbong, pagkahilo, kahinaan, mga madugong dumi, pagpapawis, nahimatay. Ang pagtatae, pagduwal, pagsusuka, pamamaga ng tiyan, o pamamaga ay maaaring mangyari. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o ito ay mas lumala pa, nararapat na sabihin kaagad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. Pinapayuhan na dapat na mag-iingat kung sakali na mayroon kang diabetes, umaasa sa alkohol, sakit sa atay, phenylketonuria (PKU), o anumang iba pang kundisyon na nangangailangang limitahan/iwasan ang mga sangkap na ito para sa iyong diyeta. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: biglaang/hindi na-diagnose na sakit ng tiyan, pagduwal/pagsusuka, iba pang mga sintomas ng apendisitis (hal. Napaka-tense ng tiyan, lagnat, panginginig), pagbara sa mga bituka, butas sa mga bituka (pagbubutas), kamakailang paglala ng colitis. ...