Streptokinase - injection


Beximco Pharmaceuticals Ltd | Streptokinase - injection (Medication)


Desc:

Ang Streptokinase ay isang enzyme na gumagana sa pamamagitan ng paglusaw ng mga namuong mga dugo sa mga daluyan ng dugo. Ang gamot na ito’y ginagamit sa paggamot ng mga kundisyon tulad ng: atake sa puso o baga ng dugo clots na kilala bilang pulmonary embolism, pati na rin ang mga pamumuo ng dugo sa paa, kondisyon na tinatawag na deep venous thrombosis-DVT. Ang gamot na ito’y ibinibigay sa gamit ng iniksyon sa isang ugat ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa isang ospital o tanggapan ng medikal. Ang dosis ay nakabatay sa iyong medikal na kondisyon at iyong tugon sa paggamot pero para sa pinakamabisang mga resulta ang dapat itong mapangasiwaan sa lalong madaling panahon, sa loob ng 6 na oras matapos lumitaw ang mga sintomas. ...

Side Effect:

Tulad ng iba pang gamot, posibleng magkarron ng mga epekto sa kalusugan. Kadalasan, ang Streptokinase ay puwedeng maging sanhi ng pagduwal, pagkahilo, mababang presyon ng dugo o banayad na lagnat. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, nararapat na tawagan ang iyong doktor. Mas bihirang, ngunit ang mga malulubhang mga epekto’y may kasamang madaling pagkakaroon ng pasa, pananakit ng ulo, pamumula, mabilis o hindi normal na tibok ng puso, sakit sa dibdib. Bihira mangyari ang isang reaksiyong alerdyi. Nararapat na humingi kaagad ng pangangalagang medikal kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga sintomas gaya ng sumusunod: pamamantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pagkakaroon ng hives. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: mga karamdaman sa pagdurugo, endocarditis, altapresyon, kamakailang biopsy o operasyon, o kamakailang pinsala. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Hindi rin dapat uminom ng maraming alkohol. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...