Suboxone


Schering-Plough | Suboxone (Medication)


Desc:

Ang suboxone/buprenorphine ay ginagamit para gamutin ang pagiging adik sa narkotiko. Ang gamot na ito’y katulad ng iba pang mga opioid tulad gaya ng morphine, codeine, at heroin kaya, ito ay gumagawa ng mas kaunting euphoric (mataas) na mga epekto at samakatuwid ay posibelng mas madaling ihinto ang pag-inom. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na posibelng mangyari pagkatapos na gamitin ang gamot na ito tulad ng mga sumusunod: pag-aantok, paninigas ng dumi, pagkahilo, panghihina, sakit ng ulo, pagduwal, o pagsusuka. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o ito ay mas lumala pa, nararapat na ipaalam kaagad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. Agad na sabihin sa sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihirang mangyari pero malubhang epekto ay nagaganap: madilim na ihi, naninilaw na mga mata at balat, nagbabago ang paningin. Bihira lamang mangyari ang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, pero nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ang: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Ang mga sintomas ng narcotic withdrawal ay kasama ang pagtatae, matinding pagbabago sa pag-iisip/kalooban (tulad ng pagkabalisa, pagkamayamutin, problema sa pagtulog), paninigas ng kalamnan o panganginig. Kung sakali na nangyari ang mga naturang sintomas, ito ay dapat na ipaalam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Ang suboxone ay puwedeng maging sanhi ng pagkamatay mula sa sobrang dosis sap ag gamit, lalo na kung sakali na ito ay naka-inject sa isang tranquilizer. Dapat ay gamitin ang gamot na ito nang eksakto ayon sa panuto ng iyong doktor. Ang suboxone ay puwedeng maging sanhi ng pagtitiwala sa droga. Nangangahulugan ito na ang mga sintomas ng pag-atras ay posibleng mangyari kung sakali na huminto ka sa paggamit ng gamot na ito nang masyadong mabilis. Ang mga sintomas ng pag-atras posible ding mangyari sa simula ng paggamot dahil sa pag-asa sa ibang gamot. Ang suboxone ay hindi para gamitin paminsan-minsan (kung kinakailangan). Hindi dapat na ihinto ang pagkuha ng Suboxone nang hindi mo pa nakakausap muna ang iyong doktor. Posible na ang nais ng iyong doktor na unti-unting bawasan ang dosis para maiwasan o mabawasan ang mga sintomas ng pag-atras. Sa panagon ng isang emerhensya, nararapat na sabihin sa mga miyembro ng iyong pamilya ang mga taong nasa emergency room na ika’y kumukuha ka ng Suboxone at ika’y umaasa sa mga opioid. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Nararapat na iwasan ang paginom ng alkohol habang ikaw ay gumagamit ng gamot na ito. Ang alkohol ay puwedeng mapanganib na mapataas ang pagkahilo at pagkahilo dulot ng gamot na ito. Ang suboxone ay posible na mapanganib na madagdagan ang mga epekto ng iba pang mga gamot na sanhi ng pag-aantok, kabilang dito ang mga antidepressants, alkohol, antihistamines, sedatives (ginamit para gamutin ang insomnya), iba pang mga pampatanggal ng sakit, mga gamot sa pagkabalisa, at mga relaxant ng kalamnan. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot na de-reseta o hindi de-resetang mga gamot kabilang ang mga produktong erbal, nang hindi muna kinakausap ang iyong doktor. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...