Subutex


Schering-Plough | Subutex (Medication)


Desc:

Ang subutex/buprenorphine ay kasama sa isang klase ng gamot na tinawag na isang halo-halong narcotic agonist-antagonists. Ito’y nakakatulong na maiwasan ang mga sintomas ng pag-aatras sa mga gamot na dala ng pagtigil sa iba pang mga opiate-type na uri ng narkotiko. Ang gamot na BThis ay ginagamit para gamutin ang mayroong pagtitiwala/pagkagumon sa mga narkotiko (opioids). Gamitin ang gamot na ito base sa turo ng iyong doktor, kadalasan ay isang beses araw-araw. Nararapat na ilagay ang gamot sa ilalim ng iyong dila ng 5 hanggang 10 minuto at ito ay dapat na hayaan tuluyang matunaw. Ito ay ginagamit bilang isang bahagi ng isang kumpletong programa sa paggamot para sa pag-abuso sa mga droga (tulad ng pagsubaybay sa pagsunod, kontrata sa pag-uugali, pagpapayo, mga pagbabago sa pamumuhay). ...

Side Effect:

Bihira lamang ang isang napaka-lubhang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito. Sapagkat, nararapat na kumuha kaagad ng medikal na tulong kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, at kabilang dito ang: pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, mga problema sa paghinga. Bagaman ginagamit ang gamot na ito para maiwasan ang mga reaksyon ng pag-atras, posibelng bihira itong mag-dala ng mga sintomas ng pag-atras sa mga narcotic, at kabilang dito ang mga sumusnod, pagtatae, matinding pagbabago sa pag-iisip/kalooban (tulad ng pagkabalisa, pagkamayamutin, problema sa pagtulog), pagkatigas ng kalamnan o pagkapanginig. Ang mga malubhang (posibleng nakamamatay) na mga problema sa paghinga ay puwedeng mangyari kung sakali na ang gamot na ito’y inabuso, na-inject, o halo-halong sa iba pang mga depressant (tulad ng alkohol, benzodiazepines kasama ang diazepam, iba pang mga narkotiko). Posibleng maganap ang pagkaantok, pagkahilo, paninigas ng dumi, o sakit ng ulo. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: mga karamdaman sa utak (tulad ng pinsala sa ulo, tumor, pag-atake), at iba pa. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Iwasan nauminom ng mga inuming nakalalasing. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...