Succimer - oral


Lundbeck | Succimer - oral (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito’y ginagamit para gamutin ang pagkalason sa lead. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagbubuklod sa tingga para maalis ito ng iyong mga bato. Ang pag-aalis ng lead mula sa iyong katawan ay magpapababa ng pagkakataon ng mga malulubhang problema na dala ng pagkalason sa lead. Nararapat na gamitin ang gamot na ito gamit ang iyong bibig na mayroong kasamang pagkain o walang pagkain, kadalasan ay iniinom ito kada 8 o 12 oras, o tulad ng panuto ng iyong doktor. Nararapat na lunukin ang mga kapsula nang buo. Kung sakali na nagkakaproblema ka sa paglunok ng kapsula, puwede mong buksan ang kapsula at iwisik ang mga nilalaman nito sa mga malalambot na pagkain (tulad ng applesauce). Dapat ay lunukin agad ang lahat ng pinaghalong gamot/pagkain nang hindi nginunguya. Ang dosis at haba ng pag gamit ng gamot na ito ay nakabatay sa iyong kondisyong medikal, at ang iyong tugon sa paggamot, at sa laki ng iyong katawan. Dapat ay ika’y uminom ng maraming likido habang ika’y kumukuha ng gamot na ito maliban na lamang kung sakali na iba ang dinirekta ng iyong doktor. Dapat ay regular na gamitin ang gamot na ito para makakuha ng pinaka-mabisang epekto nito. Para matulungan kang matandaan, inumin ang gamot na ito sa parehong oras sa bawat araw. ...

Side Effect:

Puwedeng mangyari ang pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana kumain, o pagtatae. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o mas lumala, nararapat na sabihin ito kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Dapat ay sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na anuman sa mga bihira pero malubhang epekto ay nangyari: mga palatandaan ng impeksyon (tulad ng lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan). Bihira lamang ang isang napaka-lubhang reaksyong alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kasama ang: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Ang produktong ito’y posibleng may kasamang mga hindi aktibong mga sangkap, na posibleng maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa bato, sakit sa atay. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...