Sufentanil - injection


Akorn Pharmaceuticals | Sufentanil - injection (Medication)


Desc:

Ang Sufentanil ay isang narkotiko na nakapagpaginhawa ng sakit. Ito ay ginagamit sa anesthesia para maibsan ang sakit ng operasyon at iba pang mga pamamaraang medikal. Ang gamot na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa isang kalamnan o isang ugat ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Kung gaano kadami at kung gaano mo kadalas na kailangang matanggap ang gamot na ito ay nakabatay sa iyong kondisyon at tugon sa paggamot. Hindi dapat na dagdagan ang iyong dosis, o gamitin ito nang mas madalas o para sa mas mahabang tagal ng oras kaysa sa inireseta dahil ang gamot na ito’y posibleng bumubuo ng pagkakasanay sa gamot na ito. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay puwedeng maging sanhi ng pag-aantok, pagkahilo, mga problema sa koordinasyon, pakiramdam na ika’y lumulutang, pananakit ng ulo, pagduwal o pagsusuka. Kung sakali na magpapatuloy o lumala ito, nararapat na ipaalam ito kaagad sa iyong doktor. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung kung sakali na ika’y nagkakaroon ng alinman sa mga sumusunod: katigasan ng kalamnan, panginginig, isang hindi pangkaraniwang mabagal, mabilis o hindi regular na pulso, guni-guni, problema sa paghinga (kabilang ang mabagal o mababaw na paghinga), mga seizure. Sa hindi malamang na kaganapan na mayroon kang isang malubhang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, nararapat na ika’y humingi ng agarang medikal na atensiyon. Kasama sa mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi ang: pamamantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo, problema sa paghinga (karaniwang paghinga). Kung sakali na napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, ipaalam agad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...