Sulfadiazine


Sandoz Limited | Sulfadiazine (Medication)


Desc:

Ang Sulfadiazine, ay isang gamot na sulfa, na nagtatanggal ng bakterya na sanhi ng mga impeksyon, lalo na ang mga impeksyon sa ihi. Ang mga antibiotic ay hindi mabisa para sa sipon, trangkaso, o iba pang impeksyong viral. Minsan ay ang gamot na ito ay inireseta para sa iba pang mga paggamit; dapat ay tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa iba pang mas madetalyeng impormasyon. Ang Sulfadiazine ay dumarating bilang isang tablet na iniinom gamit ang iyong bibig. Kadalasan ay itong kinukuha tatlo hanggang anim na beses sa isang araw. Dapat ay sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong tatak ng reseta, at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Dapat ay kumuha ng sulfadiazine nang eksakto tulad ng panuto o itinuro sa iyo. Hindi dapat na kumuha ng higit pa o mas kaunti dito o inumin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Dapat ay sabihin kaagad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga hindi malamang pero malubhang mga epekto ay nagaganap: pagkasensitibo ng araw (sunog ng araw), pagbabago ng kaisipan/kalooban (hal. depression, guni-guni), mga kristal sa ihi, masakit na pag-ihi, pagbabago ng dami ng ihi , bukol/paglaki/pamamaga sa harap ng leeg (goiter), mga palatandaan ng mababang asukal sa dugo (hal. , pag-alog, pagkahilo, malabo na paningin, hindi pangkaraniwang gutom). Humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na ang alinman sa mga bihira pero napaka lubhang mha epekto na naganap: pagkalito, paulit-ulit/matinding sakit ng ulo, paninigas ng leeg, mga seizure. Ang gamot na ito ay puwedeng bihirang maging sanhi ng malubhang (posibleng nakamamatay) na mga reaksiyong alerdyi at iba pang mga epekto tulad ng isang malubhang pagbabalat na pantal sa balat (hal. , Stevens-Johnson syndrome), mga karamdaman sa dugo (hal. , granulositosis, aplastic anemia), pinsala sa atay, o pinsala sa baga. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod: pantal sa balat/paltos, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, patuloy na pag-ubo, problema sa paghinga, mga palatandaan ng isang bagong impeksyon (hal. lalamunan, lagnat), maputlang balat, madaling dumudugo/pagkakaroon ng mga pasa, naninilaw na mga mata/balat, patuloy na pagduduwal/pagsusuka, hindi pangkaraniwang pagkapagod, madilim na ihi, sakit sa tiyan/tiyan, magkasamang sakit. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka: patuloy na pagtatae, sakit ng tiyan o tiyan/cramping, dugo/uhog sa iyong dumi ng tao. Ang paggamit ng gamot na ito para sa matagal o paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa oral thrush o isang bagong impeksyon sa yeast ng iyong ari sa babae. ...

Precaution:

Hindi dapat kumuha ng sulfadiazine nang hindi ka muna nakakapagkonsukta sa iyong doktor kung sakali na ika’y nagkaroon ka pa ng reaksiyong alerdyi sa isang diuretiko (water pill), isang sunscreen na naglalaman ng PABA, o ibang gamot na sulfa. Bago kumuha ng sulfadiazine, dapat ay sabihin sa iyong doktor kung sakali na mayroon kang sakit sa bato, sakit sa atay, kakulangan ng glucose 6-phosphate dehydrogenase (kakulangan ng G6PD), o mga problema sa dugo. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...