Sulfinpyrazone


Sinopharm Group | Sulfinpyrazone (Medication)


Desc:

Ang Sulfinpyrazone ay ginagamit para gamutin ang gouty arthritis. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapababa ng dami ng uric acid sa iyong dugo, pinipigilan ang pag-atake ng gout. Ang gamot na ito ay tumutulong para maiwasan ang mga pag-atake pero hindi magagamot ang isang atake sa sandaling ito ay nagsimula na. Minsan ay ang gamot na ito ay inireseta para sa iba pang mga paggamit; dapat ay tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa iba pang mga impormasyon. Ang Sulfinpyrazone ay tumutulog na kontrolin ang gota pero hindi ito nakagagamot. Dapat ay magpatuloy na kumuha ng sulfinpyrazone kahit na nasa maginhawa na ang iyong pakiramdam. Hindi dapat na ihinto ang pagkuha ng sulfinpyrazone nang hindi sinasabi ito sa iyong doktor. ...

Side Effect:

Tulad ng iba pang mga gamot, posibleng magkaroon ng mga epekto sa katawan at kalagayan. Dapat ay sabihin sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga sintomas na ito’y malubha o hindi nawala: pagduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, kasukasuan, pamumula, o pamamaga. Kung sakali na nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, dapat ay tawagan kaagad ang iyong doktor: kahirapan sa paghinga, paninikip sa dibdib, pantal sa balat, hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo, lagnat, sakit sa lalamunan, sugat sa bibig, pamamaga o masakit na mga glandula, masakit na pag-ihi, pagbabago ng dami ng ihi, mas mababang likod o sakit sa gilid, dugo sa ihi o dumi ng tao. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot gaya ng kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot ang iyong kinukuha, lalo na ang mga anticoagulant tulad ng warfarin, acetaminophen, aspirin o mga produktong naglalaman ng aspirin, cholestyramine, diuretics, niacin, theophylline, tolbutamide, verapamil at mga bitamina, o kung mayroon kang anumang alerdyi. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto ang gamot na ito sa iyo, tandaan na ang alkohol ay posibleng magdagdag sa pagkahilo na dala ng gamot na ito. Gayundin, posible na dagdagan ng alkohol ang dami ng uric acid sa iyong dugo. Hindi dapat na uminom ng alak habang kumukuha ng sulfinpyrazone bago suriin sa iyong doktor. ...