Atromid - S


Wyeth | Atromid - S (Medication)


Desc:

Ang Atromid - S/clofibrate at ginagamit upang pababain ang mga matataas na lebel ng kolesterol sa dugo. Ito ay mabuti sa pagpapabuti ng mga trayglayserayd at d very-low-density lipoprotein (VLDL) (isang porma ng kolesterol). Ang medikasyong ito ay maaaring inumin ng may pagkain kung ang pag-iiba ng tiyan ay mangyari. Inumin ang medikasyong ito ayon sa dinirekta. Huwag tataasan ang iyong dosis o ihinto ang paggamit nito ng hindi muna nagpapakonsulta sa iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang mga epekto mula sa paggamit ng gamot na ito ay maaaring may kasamang: pag-iiba ng tiyan, pagduduwal, maluwag na dumi, pamimintog, pagkahilo, pagkaantok o sakit ng ulo ay maaaring mangyari sa mga unang araw habang nakikiayon ang iyong katawan sa medikasyon. Ang ibang mga epektong naiulat ay may kasamang sugat sa bibig, tuyo o nangangating balat, marupok na buhok, pagbabago sa drayb sa pakikipagtalik o bumabang pansekswal na abilidad o mga pananakit ng kalamnan. Kung alinman sa mga epektong ito ang magpatuloy o maging abala, sabihin sa iyong doktor. Sabihin sa iyong dokto kung ikaw ay magkaroon ng: sakit ng dibdib, iregular na tibok ng puso, matinding sakit ng tiyan, pagsusuka, pamamantal, hirap sa paghina, kumaunting ihi, dugo sa ihi, pamamaga ng mga paa o bukong-bukong, lagnat, ginaw, pamamaga ng lalamunan, pagdagdag ng timbang, mga sakit/panghihina ng kalamnan. Ang matagal panahong paggamit ng medikasyong ito ay maaaring magpataas sa iyong panganib ng pagkakaroon ng mga bato sa bato. Kung ikaw ay may mapansing ibang mga epektong walang nasa listahan sa taas, kontakin ang iyong doktor o parmaseutiko. ...

Precaution:

Sundin ang kahit anong diyeta o planong pang-ehersisyo na ibinigay sa iyong doktor. Ang diyeta at ehersisyo ay napakaimportanteng salik sa pagkontrol ng kolestrol. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...