Symmetrel


Novartis | Symmetrel (Medication)


Desc:

Ang Symmetrel/amantadine ay isang gamot na antiviral. Ito ay humaharang sa mga kilos ng mga virus sa iyong katawan. Ang gamot na ito’y ginagamit para gamutin at maiwasan ang influenza A (isang impeksyong viral). Posibleng mayroong ilang mga panahon ng trangkaso kung saan na ito’y hindi inirerekomenda ang amantadine dahil ang ilang mga strain ng trangkaso’y posibleng lumalaban sa gamot na ito. Ang Symmetrel ay ginagamit din para gamutin ang sakit na Parkinson at mga sintomas gaya na parang Parkinson tulad ng paninigas at pagyanig na posibleng dala ng paggamit ng ilang mga gamot. ...

Side Effect:

Ang karaniwang mga epekto’y nauugnay sa Synagis ay kasama ang mga sumusunod ang pagkahilo, kawalan ng koordinasyon, kawalan ng tulog, kaba, pagduwal, at pagsusuka. Ang mga epekto ay posibleng lumitaw pagkatapos ng ilang oras o maraming araw ng therapy. Kasama sa hindi masyadong karaniwang mga epekto ay pananakit ng ulo, pagkamayamutin, bangungot, pagkalungkot, pagkalito, pag-aantok, guni-guni, panghihina, amnesia, paninigas ng dumi, pagkawala ng gana sa pagkain, mahinang pagsasalita, pagtatae, at pagkawalan ng kulay sa mata. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o may alerdyi ka sa ibang gamot o kung mayroon kang anumang alerdyi. Ang produktong ito’y posibleng may kasamang mga hindi aktibong mga sangkap, na posibleng maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Nararapat na sabihin mo sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung sakali na mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman o kondisyon: isang klase nag uri ng sakit sa mata (hindi ginagamot na closed-angle glaucoma). Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat din na ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na sa: pamamaga ng mga braso/binti (paligid ng edema), mga problema sa puso (hal. , pagkabigo sa puso), mga problema sa presyon ng dugo (hal. pagkahilo kapag nakatayo), sakit sa bato, sakit sa atay, kondisyon sa pag-iisip/kalooban (hal. depression, psychosis), mga seizure, isang tiyak na kondisyon ng balat (eczematoid dermatitis). Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Dapat ay iwasan ang paginom ng mga inuming nakalalasing. ...