Synercid


Sanofi-Aventis | Synercid (Medication)


Desc:

Ang Synercid/dalfopristin at quinupristin ay isang kombinasyon ng antibiotic na nakikipaglaban sa matindi o mga ipeksyon na nagbabanta sa buhay na dala ng bakterya. Ang gamot na ito’y ginagamit para lamang gamutin ang malalang impeksyon sa dugo at iba pang mga sistema ng iyong katawan. ...

Side Effect:

Kumuha ng emerhensyang tulong na kung sakali na mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi: mga pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Nararapat na tawagan kaagad ang iyong doktor kung sakali na mayroon kang alinman sa mga sintomas ng malubhang epekto gaya ng mga sumusunod: pagtatae na madaming tubig o may halong dugo; paninilaw ng balat (jaundice); lagnat, namamagang lalamunan, at sakit ng ulo na may matinding pamumula, pagbabalat, at pulang pantal sa balat;magaan ang ulo, nahimatay; maputlang balat, madaling pasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang kahinaan; pagkalito, pag-agaw (seizure); o lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso. Ang hindi masyadong malubhang mga epekto ay puwedeng kabilang ang mga sumusnod: sakit sa magkasanib o kalamnan; pagduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi sakit ng ulo, pagkahilo; malumanay na pantal sa balat o pangangati; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); pangangati o paglabas ng puki; o sakit, pamamaga, o pangangati kung saan nakalagay ang IV needle. ...

Precaution:

Hindi ka dapat gumamit ng gamot na ito kung sakali na ika’y mayroong alerdyi sa dalfopristin at quinupristin. Bago makatanggap ng dalfopristin at quinupristin, dapat ay sabihin sa iyong doktor kung sakali na mayroon kang sakit sa atay o bato, o king ika’y mayroong isang kasaysayan ng anumang uri ng allergy. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...