Tagamet


GlaxoSmithKline | Tagamet (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Tagamet / cimetidine upang gamutin ang mga ulser sa tiyan at bituka at maiwasan ang pagbabalik pagkatapos nilang gumaling. Ginagamit din ang gamot na ito upang gamutin ang ilang mga problema sa tiyan at lalamunan (lalamunan) na sanhi ng labis na acid sa tiyan (e. G. , Zollinger-Ellison syndrome, erosive esophagitis) o isang paatras na pagdaloy ng acid sa tiyan sa esophagus (acid reflux disease / GERD). ...

Side Effect:

Maaaring mangyari ang pagsakit ng ulo, pagkahilo, pagkaantok, o pagtatae. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Kung inatasan ka ng iyong doktor na gamitin ang gamot na ito, tandaan na sinuri ng doktor na ang gamot na Tagamet ay mas malaki ang benepisyo kaysa sa epekto ng peligro na pwedeng maidulot nito. Maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay walang malubhang epekto. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na naganap: mga pagbabago sa kaisipan / kondisyon (hal. , Pagkabalisa, pagkalito, pagkalungkot, guni-guni), problema sa pag-ihi, sakit ng kalamnan / kasukasuan, pamamaga ng dibdib / sakit ng dibdib sa mga lalaki, nabawasan ang kakayahang sekswal (na may napakataas na dosis ng gamot na ito). Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit seryosong epekto ay nagaganap: madaling pagkapasa / pagdurugo, mga palatandaan ng impeksyon (hal. Lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan, ubo, problema sa paghinga), mabilis / mabagal / hindi regular na tibok ng puso, hindi pangkaraniwang pagkapagod, paulit-ulit pagduwal / pagsusuka, matinding sakit sa tiyan / tiyan, madumi/madilaw na ihi, naninilaw na mga mata / balat, pagdami o pagkonti ng ihi. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihirang mangyari, ngunit humingi ng agarang medikal na atensiyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago uminom cimetidine, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito; o sa iba pang mga H2 blocker (e. g. , famotidine, nizatidine, ranitidine); o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksyon sa alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: mga problema sa immune system, mga problema sa bato, mga problema sa atay, ilang mga sakit sa baga (talamak na nakahahadlang na sakit sa baga-COPD), diabetes, iba pang mga problema sa tiyan (e. G. , Mga bukol). Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo o pagkaantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...