Talacen


Sanofi-Aventis | Talacen (Medication)


Desc:

Ang Talacen ay isang kumbinasyon ng pentazocine at acetaminophen. Habang ang pentazocine ay isang uri ng narkotiko na nakakapagpawi ng sakit (uri ng narkotiko), ang acetaminophen ay hindi uri ng narkotiko na nakakapagpapawi ng sakit. Ito ay sabay na ginagamit upang gamutin ang banayad hanggang katamtamang sakit. Ang Talacen ay isang gamot na dapat inumin ng mayroon o walang laman ang tiyan, karaniwan tuwing apat na oras o batay sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto na maaaring sanhi ng Talacen ay: pagkahilo o pagkaantok; pagduwal, pagsusuka, pagsakit ng tiyan, paninigas ng dumi, pagtatae; pagpapawis; malabong paningin; pagtunog ng tenga; o tuyong bibig. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding epekto ay : pagkakaroon ng alerdyi - pantal, pangangati, paghihirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; mabilis na pagtibok ng puso; mababaw na paghinga, mabagal na tibok ng puso; pagkahilo, pagkahimatay; pagkalito, guni-guni, hindi pangkaraniwang mga saloobin o pag-uugali; paninigas(kombulsyon); madaling pasa o pagdurugo; o pagduduwal, sakit ng tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, pangangati, pagdumi ng ihi, mga dumi ng kulay na luwad, o pagdilaw ng balat o mga mata. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa baga, kyphoscoliosis, ilang mga problema sa puso, personal o kasaysayan ng pamilya ng regular na paggamit o pag-abuso sa mga gamot / o alkohol, mga karamdaman sa utak, hypothyroidism, kahirapan sa pag-ihi, pancreatitis, sakit sa pag-iisip o kalagayan, Addison's disease, mga karamdaman sa bituka tulad ng colitis, o pagbara, ilang mga karamdaman sa dugo tulad ng porphyrias. Dahil ang Talacen ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at huwag gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...