Tamsulosin


Boehringer Ingelheim | Tamsulosin (Medication)


Desc:

Ang Tamsulosin ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na alpha-adrenergic blockers. Pinapahinga ng Tamsulosin ang mga kalamnan sa prosteyt at pantog, at ginagawang mas madali ang pag-ihi . Ginagamit ang Tamsulosin upang mapabuti ang pag-ihi sa mga lalaking may benign prostatic hyperplasia (pinalaki na prosteyt). Ang Tamsulosin ay isang uri ng gamot na kapsula na iniinom. Karaniwan itong iniinom ng isang beses sa isang araw. Uminom ng tamsulosin tatlumpong minuto pagkatapos kumain araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong reseta, at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng tamsulosin base sa direksyon ng reseta. Huwag uminom ng higit pa o mas kaunti dito base sa inireseta ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang masamang epekto ng tamsulosin ay ang anemia (nabawasan ang mga pulang selula ng dugo), nabawasan ang mga puting selula ng dugo, pagduwal, pagsusuka, abnormal na panlasa, pagtaas ng triglycerides, at panghihina. Mababang presyon ng dugo, pagkahilo o pagkahimatay, pagsakit ng ulo, pagsakit ng tiyan, pagbawas ng timbang, pagsakit ng kalamnan, abnormal na bulalas, mga impeksyon sa itaas na respiratory tract, at pantal na maaaring maranasan. Ang orthostatic hypotension (mababang presyon ng dugo kapag tumataas mula sa posisyon ng pagkakaupo o pagkahiga), priapism (matagal na pagtayo), at isang problema sa mata na tinatawag na intraoperative floppy iris syndrome (IFIS) ay napansin gumagamit ng gamot na tamsulosin. ...

Precaution:

Ang Tamsulosin ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pagkahimatay, lalo na noong una mong sinimulan itong inumin o kapag sinimulan mo itong inumin muli muli. Mag-ingat kung magmamaneho ka o gagawa ng anumang bagay na nangangailangan ng pagiging alerto. Iwasang tumayo nang mahabang panahon o sobrang mainitan habang nag-eehersisyo sa mainit na panahon. Iwasang bumangon nang napakabilis mula sa pagkakaupo o pagkakahiga dahil posible kang mahilo ka. Kung huminto ka sa pag-inom ng tamsulosin sa anumang kadahilanan, tawagan ang iyong doktor bago mo simulang inumin ulit ito. Maaaring kailanganin mo ang pagsasaayos ng dosis. Maaaring makaapekto ang Tamsulosin sa iyong balintataw sa panahon ng operasyon sa katarata. Sabihin sa iyong espesyalista sa mata nang maaga na gumagamit ka ng gamot na ito. Huwag ihinto ang paggamit ng tamsulosin bago ang operasyon maliban kung sasabihin sa iyo ng espesyalista sa mata. Maraming iba pang mga gamot na maaaring makipag-ugnay sa tamsulosin, samakatuwid sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong ginagamit. ...