TAO


Pfizer | TAO (Medication)


Desc:

AngTAO/troleandomycin ay kabilang sa klase ng gamot na tinatawag na macrolide antibiotics na lumalaban sa bakterya sa katawan. Ang gamot na ito ay ginagamit para gamutin ang iba’t -ibang klase ng bakterya na nagdudulot ng impeksyon katulad ng pamamaga ng lalamunan, bronkaytis , sinusitis and pnyumonya. Ang TAO ay gumagamot lamang sa bakterya na nagdudulot ng impeksyon hindi ito makakagamot sa nakakahawang impeksyon katulad ng sipon at lagnat. Ang gamot na ito ay iniinom ng apat na beses sa isang araw sa loob ng pito hanggang sampung araw , o base sa idinerekta ng doktor. Ang dosis ay depende sa kondisyong medikaL at sa epekto ng gamutan. Huwag taasan o damihan ang dosis ng walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga epekto nito, ang TAO ay nakakapagdulot ng malubhang epekto katulad ng : reaksyong alerdyi-pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan , pamamaga ng labi , dila, o mukha , makating pantal o problema sa atay- paninilaw ng balat at mata , paduwal, sakit ng sikmura, kakulangan sa ginhawa, di pangkaraniwang pagdurugo at pamamasa at sobrang pagod, Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay agad huminto sa pag-inom ng gamot na ito at humingi kaagad ng tulong medikal. Ang mas karaniwan at hindi gaanong seryosong mga epekto ay kinabibilangan ng: pagduwal, pagsusuka, pagtatae, o sakit sa tiyan; pagkahilo, pagkapagod, o sakit ng ulo; o vaginal yeast infection. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago inumin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito at sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang karamdaman, lalo na ang mga kondisyon sa atay. Dahil ang TAO ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa matiyak mong maaari mong maisagawa ang aktibidad na ito nang ligtas. Iwasan din ang pag-inom ng maraming inuming alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...