Attenuated Live Flu Vaccine


GlaxoSmithKline | Attenuated Live Flu Vaccine (Medication)


Desc:

Ang Live attenuated influenza vaccine (LAIV) ay isang uri ng bakunang para sa trangkaso. Ang Live, attenuated influenza vaccine (LAIV) ay may lamang buhay ngunit mahinang mikrobyo ng trangkaso. Ito ay iba sa karamihan ng bakuna para sa trangkaso, na hindi mga aktibong bakuna. Ang parehong porma ng bakuna (live attenuated at hindi aktibo) ay trivalent. Dahil, ang mga ito ay may lamang material mula sa tatlong magkakaibang hibla ng mikrobyong pang-trangkaso na inirekomenda ng nasyonal at internasyonal na publikong pangkalusugang ahente na malamang na protektibo laban sa pana-panahong trangkaso sa kahit anong taon. ...

Side Effect:

Katulad ng kahit anong gamot, ang LAIV ay pwedeng magsanhi ng mga epekto, possible itong magsanhi ng mga seryosong problema, tulad ng matinding rekasyong alerdyi – hirap sa paghinga, pagkapaos o pagsingasing, pamamantal, pamumutla, panghihina, mabilis na tibok ng puso o pagkahilo. Ang ibang mga epekto ay may kasamang: makating ilong, pagbabara ng ilong o pag-ubo; lagnat; sakit ng ulo at sakit ng kalamnan; pagsingasing; sakit ng tiyan o paminsan-minsang pagsusuka o pagtatae. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, humingi ng agarang tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa puso; sakit sa bato o atay; sakit sa baga; metabolikong sakit, tulad ng dyabetis; hika; anemya at ibang karamdaman sa dugo; huminang sistemang kaligtasan sa sakit; o sindrom na Guillain-Barré. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...