Teczem


Sanofi-Aventis | Teczem (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Teczem / enalapril upang gamutin ang altapresyon (hypertension). Ang gamot na ito ay maaari ding gamitin para sa sakit sa puso o upang maprotektahan ang bato sa ilang mga kondisyong medikal. Inumin ang gamor nang eksakto tulad ng itinuro ng iyong doktor, karaniwang isang beses araw-araw. Ang dosis ay maaaring maiakma depende sa iyong tugon at kondisyong medikal. ...

Side Effect:

Ang pag-ubo, pananakit ng ulo, pagkahilo, pagduwal, o paninigas ng dumi ay maaaring mangyari. Kung magpapatuloy o lumala ang mga epektong ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Ang mga nagsuot ng contact lens ay maaaring magkaroon ng pagkatuyo sa mata. Agad na ipaalam sa doctor kung nakakaranas ng: kasikipan ng sinus, namamagang lalamunan na may lagnat. Kung bihira man ay iulat kaagad: bago o nadagdagan ang pamamaga, pagkapagod, sakit sa dibdib, hindi pangkaraniwang pagbilis o mabagal na pintig ng puso, pamamaga ng gilagid, sakit sa tiyan, sakit sa likod, pagkahimatay. Napaka bihira ngunit iulat kaagad: paninilaw na balat o mata, pagtatae, pagsusuka, labis na pagpapawis, paulit-ulit na impeksyon, dumudugo o madaling pamamasa, pagbabago ng kalooban / mental, paninigas ng kalamnan o panghihinba, sakit sa buto, malabo na paningin, panunuyo ng mata, masakit na pag-ihi, malabo o di-pangkaraniwang pagbabago sa dami ng ihi. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, kabilang ang: mga alerdyi (lalo na ang mga alerdyi sa gamot), mga problema sa puso o daluyan ng dugo, sakit sa bato, hika o iba pang sakit sa baga, sakit sa atay, mga problema sa bituka (hal. Malubhang paghihigpit), gout, diabetes, napakababang presyon ng dugo. Limitahan ang pag-inom ng alkohol dahil maaari nitong mapahusay ang ilang mga epekto ng gamot na ito. Iwasan din ang labis na pagpapawis (tulad ng napakainit na panahon o mabibigat na ehersisyo) maliban kung uminom ka ng sapat na labis na mga tubig. Dahil ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pagkapagod, matinding pag-iingatang kailangan kung gagamit ng makinarya o kung gagawa mapanganib na mga gawain (e. G. , Pagmamaneho). ...