Temazepam


Mallinckrodt Inc | Temazepam (Medication)


Desc:

Ang Temazepam ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na benzodiazepines. Nakakaapekto ito sa mga kemikal sa utak na maaaring maging hindi balanse at maging sanhi ng mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog). Ginagamit ang Temazepam upang gamutin ang mga sintomas ng hindi pagkakatulog, tulad ng problema sa pagkaantok o pagtulog. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwan mga epekto na nauugnay sa temazepam ay ang labis na pagkaantok, pagkahilo, kahinaan, at kawalan ng balance sa paglalkad. Ang iba pang mga kasamaang epekto ay: ang pakiramdam ng depresyon, pagkawala ng oryentasyon, sakit ng ulo, at paputol putol na tulog. Tulad ng lahat ng benzodiazepines, ang temazepam ay maaaring maging sanhi ng pisikal na gabay. Ang biglang pagtigil sa temazepam pagkatapos ng ilang buwan na araw –araw na paggamit ay maaaring maiugnay sa isang pakiramdam ng pagkawala ng halaga sa sarili, pagkabalisa, at hindi pagkakatulog. Kung ang temazepam ay patuloy na iniinom nang mas mahaba sa ilang buwan, ang biglang paghinto at maaaring makagawa ng mga pangingisay, panginginig, pulikat sa kalamnan, pagsusuka, at pagpapawis. Samakatuwid, ang pagpapahinto ay karaniwan ginagawa sa pamamagitan ng mabagal na pagbawas ng pang-araw-araw na dosis. Mayroong mga ulat na ang mga taong umiinom ng sedative hypnotics ay maaring magdulot ng pagkatulog habang nagmamaneho at pagsasagawa ng mga kumplikadong gawain nang wala sa sarili. Maaari itong maranasan nang mas madalas kapag ang temazepam ay inihalo sa alkohol o iba pang mga gamot na nakakaapekto sa sistema ng utak. Ang mga bihirang kaso ng matinding reaksiyong alerhiya na may kaakibat na pamamaga ng dila at lalamunan ay naiulat. ...

Precaution:

Ang Temazepam ay maaaring maging sanhi ng isang malubhang reaksiyong alerdyi. Itigil ang pagkuha ng temazepam at uminom ng tulong medikal na pang-emerhensiya kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi: mga pantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Inumin ang gamot na ito kapag nais mong magkaroon ng mahabang pagtulog. Maaari kang makatulog nang napakabilis pagkatapos uminom ng gamot. Ang ilang mga tao na umiinom ng gamot na ito ay na gumawa ng aktibidad tulad ng pagmamaneho, pagkain, o pagtawag sa telepono kalaunan ay walang naalala sa aktibidad. Kung nangyayari ito sa iyo, itigil ang pagkuha ng temazepam at kausapin ang iyong doktor tungkol sa iba paggamot para sa iyong karamdaman sa pagtulog. Huwag gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi sa temazepam o sa iba pang benzodiazepines, tulad ng alprazolam, chlordiazepoxide, clorazepate, diazepam, lorazepam, o triazolam. Bago uminom ng temazepam, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga problema sa paghinga, glaucoma, sakit sa bato o atay, myasthenia gravis, o isang kasaysayan ng depresyon, saloobin ng pagpapakamatay, o adiksyon sa droga o alkohol. Huwag uminom ng alak habang kumukuha ng temazepam. Maaari itong madagdagan ang ilan sa mga epekto, at maaaring maging sanhi ng isang malalang labis na pag-inom sa itinakdang dosis ng gamot. Iwasang gumamit ng iba pang mga gamot na nakakapagpatulog. Maaari itong dumagdag sa antok na sanhi ng temazepam. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...