Temsirolimus


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Temsirolimus (Medication)


Desc:

Ang Temsirolimus ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na kinase inhibitors na gumagana sa pamamagitan ng paggambala sa pagbubuo ng mga protina na kumokontrol sa paglaganap, paglago, at kaligtasan ng mga selula ng tumor. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang kanser sa mga bato, na kilala rin bilang carenaloma ng renal selula. Ang Temsirolimus ay ibinibigay sa pamamagitan ng infusion (mabagal na pag-iniksyon sa isang ugat) higit sa tatlumpo hanggang animnapong minuto ng isang propesyonal sa nangangalaga ng kalusugan, karaniwan isang beses bawat linggo, o tulad ng direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Tulad ng anumang gamot, maaaring maranasan ang mga epekto. Karamihan sa mga karaniwan maaaring maging sanhi ng: kaunti na pantal sa balat; o mga puting patch o singaw sa loob ng iyong bibig o sa iyong mga labi. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas malubhang reaksyon ay kinabibilangan ng: isang alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; sakit sa dibdib; ubo, pakiramdam ng paghinga; init, pamumula, at pangingimay; nadagdagan ang uhaw, gutom, o pag-ihi; itim, madugo na dumi; lagnat, matinding sakit sa tiyan; mas mahina ang pag-ihi kaysa sa dati o hindi man; pagkaantok, pagkalito, pagbabago ng kalooban, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduwal at pagsusuka; pamamaga, pagtaas ng timbang; o maputlang balat, madaling pagkapasa o pagdurugo, panghihina. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay huminto sa paggamit ng Temsirolimus at humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: diabetes, mataas na kolesterol o triglycerides, isang bukol sa gitnang sistema ng utak (utak o utak ng galugod), kanser, o bato, atay , o sakit sa baga. Hindi inirerekomenda na magkaroon ng pagbabakuna habang ginagamit ang Temsirolimus nang walang pahintulot ng iyong doktor. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay huwag gamitin ang gamot na ito sapagkat maaari itong maging sanhi ng pinsala sa hindi pa isinisilang na sanggol. Huwag din magbuntis sa loob ng tatlong buwan matapos itigil ang gamutan, samakatuwid kinakailangan ang panukalang kontrol sa kapanganakan. ...