Terconazole Vaginal Cream, Vaginal Suppositories


Janssen Pharmaceutica | Terconazole Vaginal Cream, Vaginal Suppositories (Medication)


Desc:

Ang Terconazole Vaginal Cream ay isang azole antifungal. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagtigil ng paglaki ng yeast(fungus) na nagsasanhi ng impeksyon. Ang gamot na ito ay ginagamit para gamutin ang vaginal yeast infections. Ang Terconazole ay nakakabawas ng paghapdi, pangangati at pagnana na maaring maranasan sa kondisyong ito. ...

Side Effect:

Bihira ang magkaroon ng seryosong reaksyong alerdyi sa gomot na ito, ngunit maghanap ng agarang atensyong medikal kung ito ay mangyayari. Ang kasama sa sintomas ng seryosong reaksyon sa alerdyi ay : pamamantal, pangangati/ pamamaga ( lalo na sa muha/dila/ lalamunan) , labis na pagkahilo at kahirapan sa paghinga . Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa bihira ngunit seryosong epekto ay nagaganap: katulad ng sintomas ng lagnat ( kasama ng trangkaso / panginginig) , mabahong nana sa ari ng babae, sakit sa tiyan/ sikmura. Ang sakit ng ulo, sobrang paghapdi ng ari ng babae/yuritra/ panagati / pananakit o pananakit ng puson ay maaring maranasan. ...

Precaution:

Ang suppository (pero hindi ang uri na ipinapahid) ay maaring makasira ng produktong goma (katulad ng latex condoms, diaphragms, cervical caps) na maaring hindi makapagbigay ng proteksyon. Ito ay maaring magresulta sa pagbubuntis. Bago magpaopera, sabihin sa iyong doctor o dentista ang lahat ng produkto na iyong ginagamit (kabilang ang mga de-resetang gamot, gamot na hindi inireseta, at mga herbal na produkto). Bago gumamit ng gamot, sabihin sa iyong tagapagpayo sa kalusugan ang kasaysayang medikal, lalo na kung mayroong: diyabetis, problema sa depensa ng katawan (katulad ng HIV-AIDs), madalas na pagkakaroon ng vaginal yeast infections (higit sa apat kada taon). Bago gumamit ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito o sa ibang azole antifungal agents ( katulad ng slotrimazole, fluconazole); o kung mayroon kang iba pang alerdyi. ...