Thiola


Mission Pharmacal Company | Thiola (Medication)


Desc:

Ang Thiola/tiopronin ay ginagamit upang maiwasan ang kindey stones sa mga pasenyenta na mayroon tiyak na minanang sakit (cystinuria). Ang Cystinuria ay nangyayari kapag mayroong labis na ilang mga likas na sangkap (the amino acid cystine) sa ihi, na humahantong sa pagbuo ng mga bato sa bato. Ang gamot na ito ay kadalasang ginagamit lamang tuwang pagakatapos ng ibang pamamaaran na hinidi nagtagumoat na maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stones (e. g. , pag-inom ng maraming tubig, alkali therapy, espesyal na diyeta) o kapag ang mga pasyente ay hindi maaaring uminom ng karaniwang gamot (d-penicillamine) para sa cystinuria. ...

Side Effect:

Ang kabawasan sa panlasa/pang-amoy ,pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana, sakit sa sikmura, o pagtatae ay , maaring mangyari. Sabihin sa iyong doktor agad kung alinman sa mga bihirang ngunit seryosong masamang epekto ay nagaganap:palatandaan ng impeksyon (e. g. , lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan), sakit sa kalamna/kasukasuan, namamagang lymph nodes, pagkakulubot/pagnipis ng balat, pagkapagod , mabilis / mabilis na pagtibok ng puso ,madaling paggkapasa/pagdurugo , pag-ubo ng may kasamang dugo, pagbabago sa dami ng ihi, masakit nap ag-ihi, madilim / malabo / madugong ihi, igsi ng paghinga, panghihina ng kalamnan, mga pangingisay, pamamanhid / pangingilig ng mga braso / binti. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira ngunit napaka-seryosong epekto ay nararanasan: ang paninilaw na balat / mata, patuloy na pagduwal / pagsusuka, matinding sakit sa tiyan / tiyan. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humanap nang agarang atensyong medikal kung napansing mo ang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdy, kabilang ang :pantal, pangagati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), lubhang pagkahilo at hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago uminom ng Thiola sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw at may alerdyi sa gamot o kung mayroon o nagkaroon ng malubhang masamang epekto (e. g. , sakit sa dugo ) ditto; o kung mayronn ka pang ibang uri ng alerdyi. Ang produkto ay maaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaring magdulot ng reaksyong alerdyi o iba pang problema. Bago gumamit ng gamot, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysang medikal, lalo na:sakit sa dugo (e. g. , anemia, mababang bilang ng platelet/ sakit sa atay, sakit sa bato. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuo ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na walang payo ng iyong doktor. ...