Thiothixene - oral


Mylan Laboratories | Thiothixene - oral (Medication)


Desc:

Ang Thiothixene iy ginagamit para gamutin ang tiyak na sakit sa pag-iisip/kalooban (katulad ng schizophrenia), Ang gamot na ito ay nakakatulong para makapag-isip ng mas malinaw, mabawasan ang nerbyos, at tanggapin sa pang-araw araw na buhay. Ito ay nakakapagbawas ng agresyon at kagustuhan na sakatan ang iyon sarili/iba. Ito din ay nakakatulong na mabawasan ang guni-guni (katulad ng pagdinig/pagkita sa mga bagay na wala doon). Ang Thiothixene ay isang psychiatric na gamot (antipsychotic-type) na gumagana sa pamamagitan ng pagtulong na maibalik ang balanse ng ilang mga likas na sangkap (tulad ng dopamine) sa utak. Ang gamot na ito sa iniinom nang mayroon o walang pagkain, karaniwang 1-3 beses araw-araw o tulad ng direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Upang mabawasan ang iyong peligro ng mga epekto tulad ng pagka-antok at pag-alog (panginginig), maaaring idirekta ka ng iyong doktor upang simulan ang gamot na ito sa isang mababang dosis at dahan-dahang taasan ang iyong dosis. Sundin nang mabuti ang mga tagubilin ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo, pagtuyo ng labi, malabong paningin, paninigas ng dumi, at hirap sa pagtulog ay maaring mangyari. Kung alinman sa mga epekto ay nanatili o lumubha, ay sabihin agad sa iyong doktor o parmasyutiko. Para mabawasn ang panganib ng pagkahilo at paggaan ng ulo, bumangon ng dahan-dahan sa pagkaka-upo o posisyon ng pagkakahiga. Ang gamot na ito ay maaring magdulot ng problema sa kalamnan/o Sistema ng utak (extrapyramidal symptoms-EPS). Ang iyong doktor ay maaring mag reseta nang ibang medikasyon upang mabawasan ang masamang epekto. Samakatuwid, sabihin agad sa iyong doktor kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na epekto: matigas na kalamnan, malubhang kalamnan/paninigas ng kalamnan (tulad ng pag-ikot ng leeg, pag-arching sa likod, pag-ikot ng mga mata), pagkabalisa/patuloy na pangangailangan na gumalaw, nanginginig pnanginginig), mabagal / pagkaladkad ng lakad, paglalaway/problema paglunok, tulad ng maskara expression ng mukha. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na nangyari: paghimatay, mabilis na pagtibok ng puso, depresyon/isip ng pagpapatiwakal, nahihirapan sa pag-ihi. ...

Precaution:

Maaaring may isang bahagyang mas mataas na peligro ng malubhang, posibleng nakamamatay na mga epekto (tulad ng pulmonya, pagpalya ng puso) kapag ang gamot na ito ay ginamit nang mas nakakatanda na may demensya. Ang gamot na ito ay hindi naaprubahan para sa paggamot ng mga problema sa pag-uugali na nauugnay sa demensya. Talakayin ang mga panganib at benepisyo ng gamot na ito, pati na rin iba pang mabisa at posibleng mas ligtas na paggamot para sa mga problema sa pag-uugali na nauugnay sa demensya, sa iyong doktor. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng kondisyon na kilala bilang tardive diskinesia. Sa ilang mga kaso, ang kondisyong ito ay maaaring maging permanente. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng anumang hindi sinasadya / paulit-ulit na paggalaw ng kalamnan tulad ng pagsampal sa labi/pagngiwi, paglabas ng dila, pagnguya, o paggalaw ng daliri / daliri ng paa. Sa mga bihirang kaso, maaaring dagdagan ng thiothixene ang iyong antas ng isang tiyak na kemikal na ginawa ng katawan (prolactin). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...