Thorazine


GlaxoSmithKline | Thorazine (Medication)


Desc:

Ang Thorazine/chlorpromazineis ay ginagamit upang gamutin ang sakit sa pag-iisip/kalooban (katulad ng schizophrenia, sakit ng pagkabaliw, manic phase of bipolar disorder, malubhang problema sap ag-uugali sa mga bata). Ang gamot na ito ay tumutulong para makapag-isip ng malinaw, mabawasan ang pakiramdam ng nerbyos, at ginagamit pang habambuhay. Ito ay nakakapabawas ng agresibong pag-uugali at kagustuhan na sakatan ang sarili/iba. Ito ay maari rin tumulong para mabawasan ang guni-guni (pangdinig/pangitain sa mga bagay na wala doon). Ang Thorazin ay isang gamot para sa pagkabaliw na kabilang sa klase mg mga gamot na tinatawag na phenothiazine antipsychotics. Ito ay tumutulong upang maibalik ang balance ng tiyak na natural na sangkap sa utak. ...

Side Effect:

Ang pinaka karaniwang masamang epekto ay nananatili o nagigingi abala kapag ginagamit ang Thorazine:pagkabalisa; matigas na pagdudumi; pagka-antok; pagtuyo ng labi; lumalaki na balintataw; labis na pagkatakot; pagduwal; baradong ilong. Humanap nang agawang atensyong medikal kung alinman sa mga lubha na masamang epekto ay nagaganap kapag ginagagmit ang Thorazin:malubhang reaksyong alerdyi(pantal; makating pantal; pangangati; hirap sa paghinga; pagsikip ng dibdib at lalamuna; pamamaga ng bibig, mukha o dila; hindi pangkaraniwang pamamaos; pagsingasing); sakit sa dibdib; pagkalito; hirap sa koordinasyon; paglalaway; pagkahimatay; mabilis, mabagal, o hindi regular na pagtibok ng puso; parang maskara na mukha, pulikat ng kalamnan sa mukha, leeg o likod; panghihina ng kalamnan, bago o lumalalang problema sa pag-iisip/kalooban; pamamanhid sa braso o binti; matagal o masakit na pagtayo; hindi mapakali; mga pangingisay; malubha o paulit-ulit na paninigas ng dumi; matindi o paulit-ulit na pagkahilo, pagka-antok, o sakit ng ulo; pagkaladkad ng lakad; walang tulog; matigas o matigas na kalamnan; biglaang igsi ng paghinga o pagsusuka; pamamaga ng mga kamay, bukung-bukong, o paa; sintomas ng impeksyon (hal. lagnat, panginginig, patuloy na namamagang lalamunan); sintomas ng mga problema sa atay (hal. , pamumutla ng balat o mata; madilim na ihi; maputlang dumi; malubha o paulit-ulit na pagduduwal, sakit sa tiyan, o pagkawala ng gana) panginginig; problema sa pag-ihi; pag-ikot o paggalaw ng paggalaw; walang pigil na paggalaw ng kalamnan (hal. , pagngiwi ng mukha o dila; pagkawala ng balanse; hindi mapigil na paggalaw ng mga braso o binti; problema sa pagsasalita, paghinga, o paglunok); hindi pangkaraniwang pagkapasa o pagdurugo; hindi pangkaraniwang paggalaw ng mata o kawalan ng kakayahang igalaw ang mga mata; hindi pangkaraniwang o labis na pagpapawis; hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan; hindi pangkaraniwang maputlang balat; nagbabago ang paningin (hal, malabong paningin). ...

Precaution:

Bago uminom ng Thorazine ay sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito; o sa iba pang mga gamot na phenothiazine (tulad ng perphenazine, thioridazine); o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin sa isang pasyente na walang malay o lasing sa alkohol/narkotiko/ iba pang mga gamot na sanhi ng pagkahilo/ pagbagal ng paghinga. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: mga problema sa atay, mga problema sa bato, mga problema sa puso (tulad ng kakulangan ng balbula ng mitral, hindi normal na ritmo ng puso), mababang presyon ng dugo, pagbara sa mga bituka, glaucoma, mga pangingisay, pinalaki na prosteyt, mga problema sa paghinga (tulad ng matinding hika, empysema, impeksyon sa baga), mga karamdaman sa dugo (tulad ng depresyon ng bone marrow, mababang pula / puti / bilang ng platelet na selula ng dugo) mababang antas ng kaltsyum sa dugo, pagkawala ng labis na tubig sa katawan (kawalan ng tubig), kanser sa suso, sakit sa utak/tumor/pinsala, pagkakalantad sa mga insecticide ng organophosphate, pheochromocytoma, pag-abuso sa droga/alkohol/sangkap, Parkinosn’s disease. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng isang kondisyon na nakakaapekto sa ritmo ng puso (pagpapahaba ng QT). Ang pagpapahaba ng QT ay maaaring madalas na magresulta sa malubhang (bihirang nakamamatay) mabilis/hindi regular na pagtibok ng puso at iba pang mga sintomas (tulad ng matinding pagkahilo, nahimatay) na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ang peligro ng pinahabang QT ay maaring tumaas kung ikaw ay may tiyak na kondisyong medikal o umiinom ng gamot na maaring maaring maka-apekto sa ritmo ng puso (tingnan din ang Drug Interactions section). Bago gumamit ng chlorpromazine, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroong mga sumsunod na kondisyon:tiyak na problema sa puso (pagpalya ng puso, mabagal na pagtibok ng puso, pinahabang QT sa EKG) , kasaysayan ng pamilya sa tiyak na problema sa puso (pagpapahaba ng QT sa EKG, biglaang pagkamatay sa puso). Mababang antas ng postasyo o magnesyo sa dugo na maaring magpataas ng panganib sa pagpapahaba ng QT. Ang panganib ay maaring tumaas kung ikaw ay umiinom ng tiyak na gamots (katulad ng diuretics/water pills) o kung ikaw ay may kondisyon na katulad ng labis na pagpapawis, pagtatae o pagsusuka. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa paggamit nang chlorpromazine ng ligtas. Ang gamot na ito ay maaring makapagpahilo o makapagpa-antok, magdulot nang malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng aktibidad na nangangailang nang pagka-alero o malinaw na paningin hanggang sa ikaw ay siguradong magagampanan ang mga aktibidad ng ligtas. ...