Auro


Del Pharmaceuticals | Auro (Medication)


Desc:

Ang Auro Solution ay isang porma ng peroxide. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapalambot, pagpapaluwag, at pagtatanggal ng tutuli. Ang sobrang tutuli ay pwedeng humarang sa kanal ng tainga at pahinain ang pandinig. Ang medikasyong ito ay naglalabas ng oksiheno at nagsisimulang bumula kapag nagkaroon ng kontak sa bbalat. Ang pagbula ay nakakatulong sa paghihiwa-hiwalay at pagtatanggal ng tutuli. Konsultahin ang iyong doktor bago gamitin ang produktong ito sa mga batang may edad na mas mababa pa sa 12 taon. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay kadalasang hindi nangyayari sa produktong ito. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang ilang kondisyong medikal ay maaaring makisalamuha sa Auro Solution. Sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayrong kahit anong kondisyong medikal, lalo na ng mga sumusunod. : kung ikaw ay gumagamit ng gamot na may reseta o wala, preparasyong erbal, o suplementong pangdiyeta; o kung ikaw ay mayroong kahit anong alerhiya sa mga gamot, pagkain, o ibang mga substansya. Ang ilang mga gamot ay maaaring makisalamuha sa Auro Solution. Dahil kaunti, kung mayroon man, ng Auro Solution ang nasisipsip ng dugo, ang panganib ng pakikisalamuha sa ibang gamot ay mababa. ...