Thymoglobulin


Genzyme | Thymoglobulin (Medication)


Desc:

Ang Thymoglobulin/anti-thymocyte ay kabilang sa mga klasen ng gamot na kilala bilang isa immunosuppressants. Ito ay nagpapababa ng iyong natural na depensa sa katawan (immune system). Ito ay tumutulong upang maiwasan ng iyong katawan ang hindi pagtanggap ng kindney transplant upang ito at normal na gumana. Ang Thymoglobulin ay maari rin na tumulong sa gamutan ng tiyak na sakit sa dugo (aplastic anemia, myelodysplastic syndrome). Gumait ng gamot na para sa kondisyon na nakalista sa seksyon na ito lamang kung ito ay inireseta ng propesyonal na tagapangalaga ng iyong kalusugan. ...

Side Effect:

Ang seryosong reaksyon alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Subalit, kumuha ng agarang tulong medikal kung napasin mo ang mga sintomas nang seryosong reaksyon alerdyi, katulad ng:pantal, pangangati/pamamaga (katulad ng mukha/dila/lalamunan) malubhang pagkahilo hirap sa paghinga. Ipaalam kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga seryosong epekto, kabilang ang:madaling pagkapasa/pagdurugo, mabilis/hindi regular na pagtibok ng puso, sakit ng kasukasuan / kalamnan, matinding sakit sa sikmura/tiyan, panghihina. Sabihin agad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga palatandaan ng impeksyon (tulad ng ubo, namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, sakit kapag umihi). Pagduduwal, lagnat, panginginig, pagtatae, pagkahilo, sakit ng ulo, o pagkapagod ay maaaring mangyari. Ang pamumula, sakit, o pamamaga sa bahagi ng katawan na iniksyunan ay maaari ding maganap. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay maaring magpataas ng peligro sa pagbuo ng tiyak na uri ng kanser. Kumonsulta sa iyong doktor para sa iba pang detalye. Ang gamot na ito ay nakapagpapahilo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: mga

may problema sa pagdurugo/pamumuo ng dugo, kamakailan/kasalukuyang mga impeksyon. Bago uminom ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito; o kung mayroon kang isang matinding reaksyon sa iba pang mga immune globulins; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. ...