Tiaprofenic acid - oral tablet


Lupin Laboratories | Tiaprofenic acid - oral tablet (Medication)


Desc:

Ang Tiaprofenic acid ay kabilang sa mga klase ng gamot na tinatawag na NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drugs). Ito ay ginagamit para sa sakit at pamamaga na may kasamang arthritis. Inumin ang gamot na ito na may pagkain o kaagad pagkatapos kumain batay sa idinirekta. Inumin ang gamot na ito ng eksakto base sa nireseta. Huwag taasan ang dosis, inumin ng madalas o inumin nang mas maghaba base sa inireseta. ...

Side Effect:

Ang pagka-antok, pagkahilo, sakit ng ulo, pagkabalisa sa tiyan, pagduwal o pagtatae ay maaaring mangyari sa mga unang araw habang nag-aadjust ng iyong katawan sa gamot. Ang iba pang mga epekto na iniulat kasama ang problema sa pagtulog, pagkamayamutin, paninigas ng dumi, tuyong bibig at nadagdagan na pagpapawis. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o naging nakakaabala, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka: maitim na ihi, pagsusuka, sakit sa dibdib, pag-ring sa tainga, hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo, pagbabago ng paningin, masakit o mahirap na pag-ihi. Kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na malamang na hindi malubhang epekto, ihinto ang pag-inom ng gamot na ito at kumonsulta kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko: mga itim na dumi, patuloy na sakit sa sikmura/tiyan, pagsusuka maliliit na butil ng kape. Ang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: sakit sa atay o bato, mga karamdaman sa dugo, ulser, sakit sa puso, paggamit ng alak, mataas na presyon ng dugo, sakit sa mata, hika, mga ilong polyp, anumang alerdyi - lalo na ang aspirin/NSAID na allergy (hal. , Ibuprofen , celecoxib). Mag-ingat kapag gumagawa ng mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto. Limitahan ang pag-inom ng alak dahil maaari nitong mapaigting ang antok na epekto ng gamot na ito. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagdurugo ng tiyan. Ang pang-araw-araw na paggamit ng alkohol, lalo na kapag isinabay sa gamot na ito, ay maaaring dagdagan ang iyong panganib sa pagdurugo ng tiyan. Sumangguni sa iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon. Iwasan ang matagal na pagbabad sa araw, magsuot ng damit na proteksiyon at gumamit ng sunscreen. Iwasan ang mga sunlamp. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ang gamot na ito ay ginagamit sa mga matatanda. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...