Ticlid


Roche | Ticlid (Medication)


Desc:

Ang Ticlid / ticlopidine ay ginagamit upang maiwasan ang mga stroke sa mga taong hindi maaaring uminom ng aspirin o kung kanino nabigong gumana ang aspirin. Maaari rin itong gamitin kasama ng aspirin na sumusunod sa ilang mga uri ng mga pamamaraan sa puso (e. G. , Coronary stent implant). Ang gamot na ito ay isang gamot na kontra-platelet. Gumagana ito sa pamamagitan nang pag-iwas na mamuo ang dugo. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ng Ticlid ay: neutropenia / thrombositopenia, TTP, aplastic anemia, leukemia, agranulositosis, eosinophilia, pancytopenia, thrombositosis at depresyon ng bone-marrow. Humingi kaagad ng atensyong medikal kung ang alinman sa mga matinding epekto ay nararanasan kapag gumagamit ng Ticlid: malubhang reaksiyong alerdyi (pantal; makating pantal; nahihirapan sa paghinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); dugo sa ihi; panginginig; maitim na ihi; hirap magsalita; lagnat; nadagdagan ang pagdurugo; maputlang kulay ng dumi; sakit sa bibig; maputlang balat; pinpoint dots o pantal sa balat; mga pangingisay; namamagang lalamunan; hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; kahinaan; naninilaw na balat o mga mata. ...

Precaution:

Ang gamot ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may mga sugat na may gawi sa pagdugo (tulad ng ulser). Dapat gamitin ang Ticlid nang may pag-iingat sa mga pasyente na maaaring nasa peligro ng mas mataas na pagdurugo mula sa trauma, operasyon o mga kondisyon sa pathological. Kung nais na alisin ang mga antiplatelet effects ng gamot na ito bago ang elective surgery, ang gamot ay dapat na ipagpatuloy nang 10 hanggang 14 araw bago ang operasyon. ...