Tikosyn


Pfizer | Tikosyn (Medication)


Desc:

Ang Tikosyn / dofetilide ay isang gamot sa ritmo sa puso, na tinatawag ding isang antiarrhythmic. Ang gamot na ito ay ginagamit upang matulungan ang puso na tumibok nang normal sa mga taong may tiyak na mga karamdaman sa ritmo ng puso ng atrium (ang mga itaas na silid ng puso na nagpapahintulot sa daloy ng dugo sa puso). Ang Tikosyn ay ginagamit sa mga taong may atrial fibrillation o atrial flutter. Dalhin ito sa pamamagitan ng bibig, karaniwang dalawang beses araw-araw na mayroon o walang pagkain o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Upang mabawasan ang iyong panganib ng malubhang epekto, napakahalagang kunin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng inireseta. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: sakit ng ulo, pagkahilo, o pagduwal. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ang alinman sa mga bihira ngunit malubhang epekto ay nagaganap: sakit sa dibdib, pagkahimatay, mas mabilis/mas iregular na pagtibok ng puso, matinding pagkahilo. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. ...

Precaution:

Magagamit lamang ang Tikosyn mula sa isang ospital o espesyalidad na parmasya. Hindi ka dapat uminom ng dofetilide kung nakakaranas ka ng alerdyi rito, o kung mayroon kang matinding sakit sa bato (o nasa dialysis ka) o isang kasaysayan ng Long QT syndrome. Bago mo inumin ang gamot na ito sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, sakit sa bato, malubhang sakit sa atay, depresyon, sakit sa isip, o isang kawalan ng timbang sa electrolyte (tulad ng mababang antas ng potasa o magnesiyo sa iyong dugo). Maraming iba pang mga gamot na hindi dapat gamitin kasama ng Tikosyn. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iba pang mga gamot na iyong ginagamit. Kakailanganin mong gumastos ng hindi bababa sa 3 araw sa isang ospital nanga una mong sinimulan ang pag-inom ng dofetilide. Ito ay upang masubaybayan ang ritmo ng puso at pag-andar sa bato sakaling ang gamot ay magdulot ng malubhang epekto. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang isang matagal na sakit na nagdudulot ng matinding pagtatae, pagsusuka, labis na pagpapawis, nadagdagan ang uhaw, o pagkawala ng gana sa pagkain. Ang mga kondisyong ito ay maaaring maging sanhi ng kawalan ng timbang ng electrolyte (tulad ng mababang antas ng potasa), na nagiging mapanganib para sa iyo na gumamit ng dofetilide. Ang iyong presyon ng dugo ay kailangang suriin nang madalas. Regular na bisitahin ang iyong doktor. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...