Tilade


Sanofi-Aventis | Tilade (Medication)


Desc:

Ang paglanghap ng tilade / nedocromil ay indikasyon ng pagpapanatili ng therapy sa pamamahala ng mga pasyente na may sapat na gulang at bata na 6 na taon pataas na may banayad hanggang katamtamang hika. Maaaring idagdag ang tilade sa umiiral na pamumuhay na gamutan ng pasyente (e. g. , Bronchodilators). Ang gamot na ito ay hindi para sa pagbaliktad ng talamak na brongkospasto. ...

Side Effect:

Ang Tilade ay maaaring mangyari sa artritis, panginginig, at isang pakiramdam sa init. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit malubhang epekto ay nangyayari:mga palatandaan ng impeksyon (e. g. , lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan). Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang nedocromil, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...