Autoplex T


Baxter International | Autoplex T (Medication)


Desc:

Ang Autoplex T/anti-inhibitor coagulant complex ay ginagamit upang gamutin o pigilan ang pagdurugo sa taong mayroong hemopilyang A o B at Factor VIII inhibitors. Ang Anti-inhibitor coagulant complex ay gawa mula sa plasma (parte ng katawan) at maaaring may lamang ahenteng mainpeksyon (halimbawa, mga mikrobyo) na pwedeng magsanhi ng sakit. Kahit ang anti-inhibitor coagulant complex ay sinala, sinuri, at ginamot upang bawasan ang posibilidad na may lamang mga ahenteng mainpeksyon, ito ay possible paring makahawa ng sakit. ...

Side Effect:

Katulad ng ibang mga preparasyong plasma, ang mga reaksyong naipakita sa lagnat, ginaw o mga indikasyon ng pagkasensitibo ng protina ay maaaring maobserbahan kasama ng administrasyon ng Autoplex T, Anti-Inhibitor Coagulant Complex, Heat Treated. Ang mga senyales at/o sintomas ng mataas na prekallikein na gawain, tulad ng pagbabago sa presyon ng dugo o bilis ng pulso ay maaaring mangyari. Ang inpyusyong sobrang bilis ay maaaring magsanhi ng sakit sa ulo, pamumula, at mga pagbabago sa pulso at altapresyon. Sa mga gayung pangyayari, hinahayaan ng paghinto ng inpyusyon na ang mga sintomas ay mawala ng maagap. Kasama ng lahat maliban sa mga pinakareaktibong indibidwal, ang inpyusyon ay maaaring ipagpatuloy ng mas mabagal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay mayroong: ilang karamdaman sa pamumuo ng dugo (disseminated intravascular coagulation-DIC, fibrinolysis). Ang ibang gamot na nakakaapekto sa mga prosesong pagdurugo o pamumuo ng dugo ay pwedeng makisalamuha sa anti-inhibitor coagulant complex na nagriresulta sa mga mapanganib na epekto at/o nabagong pagkaepektibo. Huwag gagamit ng kahit anong ibang gamot na may reseta o wala, kasama ang mga produktong erbal, ng hindi muna tinatanong ang iyong doktor habang paggagamot ng anti-inhibitor coagulant complex. Sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal. Ang anti-inhibitor coagulant complex ay gawa mula sa plasma ng tao (parte ng dugo) at maaaring may lamang mga ahenteng mainpeksyon (mga mikrobyo) na pwedeng magsanhi ng sakit. Kahit ang anti-inhibitor coagulant complex ay sinala, sinuri, at ginamot upang bawasan ang posibilidad na may lamang mga ahenteng mainpeksyong ito, ito ay possible paring makahawa ng sakit. Hindi inirirekomenda na ikaw ay gumagamit ng mga hindi angkop na baksinasyon (halimbawa, hepataitis A at B). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...