Tiotropium - inhalation capsules


Unknown / Multiple | Tiotropium - inhalation capsules (Medication)


Desc:

Ang Tiotropium ay isang anticholinergic agent na nilalanghap papunta sa baga kung saan ito ay binubuksan ang daanan ng paghinga. Ang gamot na ito ay hindi agad gumagana at hindi dapat na ginagamit para sa atake ng hika. Ang Tiotropium ay ginagamit para maiwasan ang paghingal, igsi ng paghinga, at hirap sa paghinga sa mg pasyente na may chronic obstructive pulmonary disease (COPD, ang grupo ng mga sakit na nakakapekto sa baga at daanan ng hagin) katulad ng chronic bronchitis (pamamaga ng daanan ng hangin na papunta sa baga) at emphysema (pagkasira ng air sacs sa baga). Ang Tiotropium ay kasama sa klase ng gamot na tinatawag na bronchodilators. Ito ay nagpapaginhawa at binubuksan ang daanan ng hangins a baga upang mas madaling huminga. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaring magdulot ng pagtuyo ng bibig, malabo na paningin, matigas na dumi, baradong ilong o iritableng lalamunan. Kung ito ay manatili o lumala ay sabihin agad sa iyong doktor. Tandaan na ang iyong doktor ay nireseta ang gamot na ito dahil siya ay nagpasya na ang benepisyo na dulot nito ay mas mataas kaysa sa peligro ng masamang epekto nito. Maraming tao ang gumagamit ng gamot na ito na walang nararanasang seryosong masamang epekto. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga bihira ngunit seryosong masamang epekto ay nangyayari:mabilis na pagtibok ng puso, hirap sa pag-ihi, puting patse sa iyong bibig, pagbabago sa nilalabas ng ari ng babae. Kung ang gamot ay aksidenteng mawisik sa mata, ang malabong paningin o ang visual halos ay pansamantalang mararanasan. Humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakaranas ng pananakit sa mata o makakita ng liwanag. Ito ay maaring senyales ng narrow-angle glaucoma, isang labis na seryosong kondisyon na emerhensiyang medikal. Bihira na, ang gamot na nilalanghap ay magdulot ng malubha na problema sa paghinga pagkatapos na gamitin. Kung ito ay maganap, ay makipag-ugnayan agad sa iyong doktor. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang bihira ngunit labis na seryosong masamang epekto ay nangyari:malubhang sakit ng sikmura/tiyan. Ang reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira, ngunit humanap ng atensyong medikal kung ito ay mangyari. Ang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi ay kinabibilangan ng:pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), pagkahilo, o hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot, sabihin sa iyong doktor ang kasaysayang medikal, lalo na ang glaucoma (narrow-angle), paglaki ng prosteyt (BPH o kanser), hirap sa pag-ihi, malubhang sakit sa bato, mga alerdyi (lalo na sa atropine o deribatibo nito katulad ng ipratropium or oxitropium). Ang gamot na ito ay maaring magdulot ng malabong paningin. Huwag magmaneho o gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan ng linaw ng paningin hanggang sa ikaw ay sigurado na magagampanan ang mga aktibidad nang ligtas. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...