Tirofiban - injectable


MGI Pharma, Inc. | Tirofiban - injectable (Medication)


Desc:

Ang Tirofiban ay nagpapanatili sa platelets ng iyong dugo na na mamuo (clotting) para maiwasan ang hindi kagusto gustong pamumuo ng dugo na maaring mangyari na may kasamang tiyak na kondisyon sa puso at sa daluyan ng dugo. Ang Tirofiban ay gamitin upangb maiwasan ang pamumuo ng dugo o atake sa puso sa mga tao na may malubhang sakit sa dibdib o ibang kondisyon, at sa mga tao na sumasailalim sa pamamaraan na tinatawag na angioplasty (para buksan ang baradong arteries). ...

Side Effect:

Ang pagkahilo o kaunting pagdudugo/iritasyon sa bahagi na iniksyunan ay maaring mangyari. Kung alinman sa mga epekto ay manatili o lumala, sabihin agad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang seryosong pagdurugo ay ang pinakamadalas na seryosong masamang epekto. Sabihin agad sa iyong doktor kung alin man sa mga palatandaan ng seryosong pagdurugo ay mangyari: pagdurugo/pagkapasa/pamamaga/tumatagas sa paligid ng bahagi kung saan ang procedure tube ay nakalagay, hindi makontrol na pagdurugo ng ilong, mabilis/hindi regular na pagtibok ng paso, maputla/kulay-abo/kulay asul na balat, rosas/pula na ihi, madugo/itim/tarry stool, pag-ubo ng dugo, suka na parang maliliit na butil ng kape. Humanap ng agarang atensyong medikal kung laing sa mga palatandaan nang labis na seryosong pagdurugo ay maganap; sakit sa dibdib, problemsa sa paningin, pagkalito, bulol na pagsalita, kahinaan sa isang bahagi bng katawan. Ang gamot na ito ay maaring magdulot ng seryosong pagbaba ng platelets sa dugo (thrombocytopenia). Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay nagkakaroon ng madaling pagdurugo/pagkapasa. Ang labis na seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito at bihira. ...

Precaution:

Huwag tumaggap ng gamot na ito kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi sa tirofiban o kagaya ng gamot katulad ng (ReoPro) or eptifibatide (Integrilin). Huwag tumanggap ng gamot kung ikaw ay may ulser sa sikmura o ulcerative colitis, malubhang sakit sa atay, malubhang mataas na presyon ng dugo, ang pagdurugo o sakit sa pamumuo ng dugo, kasaysayan ng pinsala sa ulo, tumor sa utak o pamumuo ng dugo sa utak (aneurysm), strok o alinman sa mga uri ng pagdurugo sa loo ng 30 na araw o alinman sa mga uri ng pag-opera, pinsala, o emerhensiyang medikal sa loob ng 6 na lingo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito na walang payo ng iyong doktor. Dahil ang tirofiban ay nagpapanatili ng iyong dugo na mamuo (clotting) para maiwasan ang hindi kagusto gustong pamumuo ng dugo, ito rin ay maaring mabilis na magpadugo sa iyo kahit mula sa maliit na pinsala. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o humanap ng agarang atensyong medikal kung ang iyong pagdurugo ay hindi tumigil. ...