Tizanidine - oral


Elan Pharmaceuticals | Tizanidine - oral (Medication)


Desc:

Ang Tizanidine ay gingamit para gamutin ang pagsikip ng kalamnan at paninigas (pulikat) na dulot ng mga kondisyon katulad ng multiple sclerosis o spinal injury. Ang pagbabawas ng pulikat ay maaring makapawi ng sakit at mapabuti ang iyong abilidad na gumalaw. Ang Tizanidine ay isang short-acting relaxant na humaharang sa tiyak na nerve signals mula sa gulugod papunta sa utak (alpha adrenergic agonist). ...

Side Effect:

Ang paninigas ng dumi, pagkatuyo ng labi, pagka-antok, pagkahilo, kahinaan at labis na pagod ay maaring mangyari. Kung alinman sa mga epekto ay manatili o lumala, at makipag-ugnayan sa iyong taga pangalaga ng kalusugan. Maraming tao na gumagamit nito na hindi nagkakaroon ng seryosong masamang epekto. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga bihira ngunit seryosong epekto ay nangayayari: pagkahimatay, pagbabago ng pag-iisip o kalooban katulad ng nakakakita ng mga bagay na wala doon, madalas/mahapdi na pag-ihi, pagbabago sa pandinig o paningin katulad ng malabong paningin. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga bihira ngunit labis na seryosong masamang epekto ay nangyayari:maitim na dumi, mabagal o hindi regular na pagtibok ng puso. Ang Tizanidine ay bihira na nagdudulot na lubhang masamang epekto (posibleng nakamamatay) sakit sa atay. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung ikaw ay nagkaroon ng mga sintomas ng sakit sa atay, katulad ng nanatili na pagduduwal, sakit ng sikmura/tiyan, madilim na kulay ng ihi, naninilaw na mata/balat. Ang seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira, ngunit humanap ng agarang atensyong medikal kung ito ay mangyari. Ang sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi ay kinabibilangan ng:pantal pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), malubhang pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mga iba pang uri ng alerdyi. Ang produkto ay maaring madulot nang hindi aktibong sangkap, na maaring maging sanhi ng isang reaksyong alerdyi o iba pang problema. Bago gumamit ng gamit na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na:mababang presyon sa dugo o sakit sa puso, sakit sa bato, sakit sa atay. Ang gamot na ito ay maaring makapagdulot sa iyo ng pagkahilo o pagka-antok o maaring magsanhi ng malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng mga aktibidad na nangangailangan ng pagka-alerto o malinaw na paningin hanggang sa ikaw ay sigurado na magagampanan ang mga aktibidad nang ligtas. Iwasan ang inumin na nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamiting ang gamot nang walang payo ng iyong doktor. ...