Tolinase


Pfizer | Tolinase (Medication)


Desc:

Ang Tolinase/tolazamide ay indikasyon ng karagdagan sa diyeta para mapababa ang glukos sa dugo sa mga pasyenteng na mayroong non-insulin dependent diabetes mellitus (Type II) kung saan ang hyperglacemia ay hindi maayons na nakokontrol ng diyeta lamang. Gamitin ang gamot na ito at dapat na masuri ng manggagamot at pasyente bilang isang gamutan sa karagdagan sa diyeta at hindi bilang isang kapalit para sa diyeta o bilang isang maginhawang mekanismo para maiwasan ang pagpipigil sa pagdidiyeta. Sa pasimula ng gamutan para sa mga noninsulin-dependent diabetes, ang diyeta ay dapat bigyang diin bilang pangunahing anyo ng paggamot. Ang paghihigpit sa caloric at pagbawas ng timbang ay mahalaga sa napakataba na pasyente na may diyabetis. ...

Side Effect:

Ang Hepatic porphyria at mga tulad ng disul-firam na reaksyon ay naiulat kasama ang sul-fonylureas; gayunpaman, ang mga reaksyon na tulad ng disulfiram na may Tolinase ay naiulat na napakabihira. Karamihan sa mga karaniwang epekto ay ang: pagduwal, epigastric fullness, at heartburn. Hindi gaanong karaniwang mga epekto ay: hal, pruritus, erythema, urticaria, at morbilliform o maculopapular eruptions...

Precaution:

Bago uminom ng Tolinase, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito; o sa iba pang sulfonylurea na gamot (e. g. , glyburide, tolbutamide); o kung ikaw ay may iba pang uri ng alerdyi. Ang gamot na ito ay maaring maglaman ng hindi aktibong mga sangkap, na maaring maging sanhi ng isang reaksyong alerdyi o iba pang problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa iba pang detalye. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung ikaw ay may mga tiyak na kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot, kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may:tiyak na metabolic na kondisyon (diabetic ketoacidosis), malubhang sakit sa bato. Bago gamitin ang gamot, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na: sakit sa bato, sakit sa atay, problema sa teroydeo, hindi magandang diyeta, hindi regular na pattern ng pagkain, tiyak na kondisyon sa hormon (adrenal/pituitary insufficiency, SIADH-syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone), hindi balanseng mineral (mababang antas ng sodium sa dugo). Limitahan ang ang alcohol habang iniinom ang gamot na ito dahil ito ay maaring makabuo ng peligro sa pagbaba ng blood sugar. Bihira na ang alkohol ay makipag-ugnayan sa tolazamide at magsanhi ng seryosong reaksyon (disulfiram-like reaction) kasama ang sintomas katulad ng pamumula ng mukha, pagduwal, pagsusuka, pagkahilo, o sakit ng tiyan. Kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa ligtas na paggamit ng alkohol. Sa panahon ng stress, katulad ng trangkaso, impeksyon, pinsala, o pag-opera, ito ay maaring maging mas mahirap para makontrol ang iyong blood sugar. . Kumonsulta sa iyong doktor bilang isang pagbabago sa iyong gamot o kung gaano kadalas kailangan na dapat suriin ang iyong blood sugar...