Tolterodine


Panacea Biotec Ltd | Tolterodine (Medication)


Desc:

Ang Tolterodine ay kabilang sa mga klase ng gamot na tinatawag na antimuscarinics, na pumipigil sa bladder contraction. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang hindi makontrol na pag-ihi na kaugnay ng dalas, pagpilit at hindi mapigil, na sanhi ng sobrang aktibo na pantog. Ang Tolterodine ay isang de-resetang gamot lamang at iniinom kadalasan dalawang beses sa isang araw o base sa direksyon ng iyong doktor. Huwag taasan ang dosis at dalas nang walang payo ng doktor. ...

Side Effect:

Tulad ng sa anumang gamot, ang masamang epekto ay maaring mangyari. Pinaka-karaniwan, ang Tolterodine ay maaring magsanhi ng:panunuyo ng bibig, panunuyo ng mata; malabong paningin, pagkahilo, pagka-antok; matigas na dumi o pagtatae; sakit ng tiyan o pagkabalisa; sakit ng kasukasuan; o sakit ng ulo. Kung alinman sa mga ito ang manatili o lumala ay tawagan ang iyong doktor. Ang mas malubha na masamang reaksyon ay kinabibilangan:ng isang reaksyong alerdy- pantal, pangangati, hirap sa panghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila o mukha. O makating pantal; sakit ng dibdib, mabilis o hindi pantay na tibok ng puso; pakiramdam ng igsi sa paghinga, kahit na may bahaygyang pagsusumikap; pamamaga, mabilis na pagtaas ng timbang; pagkalito, guni-guni; hindi madalas na pag-ihi o hindi pag-ihi; o masakit o hirap sa pag-ihi. Kung napansin moa ng alinman sa mga ito ay humanap nang agarang tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot ay ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alinmang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang gamot o kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato o atay, glaucoma o isang obstructive gastrointestinal disease, katulad ng pyloric stenosis. Dahil ang Tolderodine ay maaring magdulot ng pagkahilo, at pagka-antok at problema sa paningin, huwag magmaneho at gumamit ng makinarya, hanggang sa ikaw ay sigurado na magagampanan ang mga aktibidad nang ligtas. Limitahan din ang inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...