Avandamet


GlaxoSmithKline | Avandamet (Medication)


Desc:

Ang Avandamet ay may lamang kombinasyon ng metformin at rosiglitazone, dalawang mga pambibig na gamot sa dyabetis na tumutulong sa pagkontrol ng mga lebel ng asukal sa dugo. Ang Avandamet ay gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas sa dami ng asukal na inilalabas ng atay at sinisipsip ng bituka. Ito ay tumutulong na gawin kang mas sensitibo sa insuling natural na inilalabas ng katawan. Ang Avandamet ay para sa mga taong mayroong ikalawang uri ng dyabetis na hindi gumagamit ng pang-araw-araw na insulin na tinuturok. Ang medikasyong ito ay hindi para sa paggagamot ng unang uri ng dyabetis. Ang paggamit ng Avandamet ay maaaring magpataas sa iyong panganib ng pagkakaroon ng mga seryosong problema sa puso, tulad ng atake sa puso o atakeng serebral. Kaya naman, ang Avandamet ay para lamang sa ilang mga taong mayroong ikalawang uri ng dyabetis na hindi na nakukontrol ng ibang mga medikasyong para sa dyabetis. ...

Side Effect:

Ang Avandamet ay maaaring magsanhing lactic acidosis (pamumuo ng asidong laktik sa katawan na maaaring nakamamatay). Ang lactic asidosis ay pwedeng magsimula ng mabagal at lumala sa paglipas ng panahon. Kumuha ng emerhensiyang tulong medikal kung ikaw ay mayroong mga kahit na malumanay na sintomas ng lactic acidosis, tulad ng: sakit ng kalamnan o panghihina; pamamanhid o malamig na pakiramdam sa iyong mga braso at binti, hirap sa paghina, sakit ng tiyan, pagduduwal na may kasamang pagsusuka, mabagal o iregular na tibok ng puso, pagkahilo, o pakiramdam ng pagkapagod o panghihina. Tawagan agad ang iyong doktor kung ikaw ay may kahit aong seryosong epekto, tulad ng: sakit ng dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na kumakalat hanggang braso o balikat, pagduduwal, pamamawis, pangkalahatang masamang pakiramdam; biglang pamamanhid, panghihina, sakit ng ulo, pagkalito, o mga problema sa paningin, pananalita, o balanse; pamamaga o mabilis na pagdagdag ng timbang, pagkakapos ng hininga, (kahit na may malumanay na pagpipilit); maputlang balat, pagkahilo, mabilis na tibok ng puso, hirap sa konsentrasyon, lagnat, pagkalito o panghihina; matinding pamamaltos, pamamalat, at pulang pamamantal ng balat; o paninilaw (paninilaw ng balat o mga mata). Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ng Avandamet ay may kasamang: sakit ng ulo, pakiramdam ng pagkapagod; pagduduwal, pagsusuka, pag-iiba ng tiyan, pagtatae; o mga sintomas ng sipon tulad ng baradong ilong, pagbahing, o pamamaga ng lalamunan. ...

Precaution:

Ang metformin ay isang kombinasyong medikasyon na pwedeng madalang na magsanhing kondisyong tinatawag na lactic acidosis, na pwedeng nakamamatay. Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay magkaroon ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng lactic acidosis: hindi pangkaraniwang pagkapagod, matinding pagkaantok, malamig na balat, pananakit ng kalamnan, mabilis/mahirap na paghina, hindi pangkaraniwang mabagal/iregular na tibok ng puso. Ang lactic acidosis ay mas malamang na mangyari sa mga pasyenteng mayroong: seryosong inpeksyon, operasyon, sakit sa bato o atay, mga kondisyon na maaaring magsanhing mababang lebel ng oksiheno sa dugo o mahinang sirkulasyon (halimbawa, matinding kondyestib na pagpapalya ng puso, kamakailan lamang na atake sa puso o atakeng serebral), sobrang pag-inom ng alak, kawalan ng mga likido sa katawan (dehaydrasyon), X-ray o nagsusuring mga prosedyur na nangangailangan ng tinuturok na iodinated contrast drug. Ang mga matatanda ay nasa mas mataas na panganib rin, lalo na ang mga taong higit na sa 80 taong gulang na hindi nagkaroon ng eksam sa bato at atay. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...