Avandia


GlaxoSmithKline | Avandia (Medication)


Desc:

Ang Avandia/rosiglitazone ay tinukoy bilang pandagdag sa diyeta at ehersisyong nagpapabuti sa glaysemikong kontrol ng mga adultong mayroong ikawalang uri ng dyabetis melitus na hindi na tumutugon sa ibang mga medikasyong pangdiyabetis at hindi na pwedeng gumamit ng pioglitazone (Actos). Ang rosiglitazone ay maaaring gamitin ng mag-isa o sa kombinasyong kasama ng ibang mga uri ng gamot na pangontra dyabetis tulad ng metformin. Ito ay isang pambibig na gamot na nagbabawas sa dami ng asukal (glukos) sa dugo. ito ay ginagamit para gamutin ang mga pasyenteng mayroong ikalawang uri ng dyabetis at nasa isang klase ng mga gamot na pangontra dyabetis na tinatawag na thiazolidinediones. ...

Side Effect:

Ang Avandia ay naipakitang nagsasanhi ng malumanay hanggang katamtamang akumulasyon ng tubig (edema) at pwedeng magsanhi ng pagpapalya ng puso. Ang mga pasyenteng mayroon ng pagpapalya ng puso ay maaaring magkaroon ng mga lumalalang sintomas ng rosiglitazone. Ang mga pinakakaraniwang epektong nakita sa Avandia ng mag-isa o sa kombinasyong kasama ng metformin ay ang inpeksyon sa itaas na bahagi ng pangrespiratoryong trak, sakit ng ulo, sakit ng likod, hayperglaysemya (tumaas na asukal sa dugo), pagod, sinusaitis, pagtatae, at haypoglaysemya (bumabang asukal sa dugo). ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, konsultahin ang iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay mayroong: unang uri ng dyabetis (nakadepende sa insulin na dyabetis), napakataas na glukos sa dugo (diabetic ketoacidosis), kakasiyasat lamang o lumalalang pagpapalya ng puso (akyut na kondyestib na pagpapalya ng puso), kasaysayan ng sakit sa atay, aktibong sakit sa atay. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...