Torsemide - oral


Par Pharmaceutical | Torsemide - oral (Medication)


Desc:

Ang Torsemide ay isang loop na diuretic (water pill) na pinipigilan ang katawan na labis ma-absorb ang sobrang asin, na nagpapahintulot sa asin na maipasa sa iyong ihi. Ang Torsemide ay gumagamot sa pagpapanatili ng likido (edema) sa mga tao na may congestive heart failure, sakit sa atay o kidney katulad ng nephrotic syndrome. Ang gamot ay ginagamit din para gamutin ang mataas na presyon sa dugo (hypertension). ...

Side Effect:

Kumuha ng tulong na medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa nga senyales ng isang reaksyong alerdyi:makating pantal; hirap sa paghinga; namamaga na mukha, labi, dila o lalamunan. Itigil ang paggamit ng torsemide at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay nagkaroon ng seryosong masamang epekto katulad ng:tuyong bibig, pagka-uhaw, pagduwal, pagsusuka, pakiramdam na nanghihina, pagka-antok, hindi mapakali o maggaan ang ulo mabilis o hindi pantay na pagtibok ng puso pananakit ng kalamnan o panghihina, pag-ubo ng dugo, madugo o maitim, tarry na dumi; o pagkawala ng pandinig . Ang hindi gaanong seryosong epekto ay kinabibilangan ng:pagtatae o paninigas ng dumi, sakit ng ulo o pagkahilo: o pagbaba ng sekswal na pagnanasa, kawalan ng lakas o hirap na magkaroon ng orgasmo. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang gamot kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi sa torsemide, o kung ikaw ay hindi maka-ihi. Iwasan na maubos ang tubig sa katawan. Sundin ang tagubilin ng iyong doktor tungkol sa uri at bilang ng likido na dapat mong inumin habang ikaw ay umiinom ng torsemide. Kung ikaw ay mayroong alinman sa mga kondisyon na ito, ay kinakailangan mo ang pag-adjust sa dosis o espesyal na pagususuri upang maging ligtas sa pag-inom mg torsemide:sakit sa bato, cirrhosis o ibang pang sakit sa atay: o isang alerdyi sa sulfa drugs. Ang gamot ay hindi inaasahan na maging mapanganib sa isang hindi pa ipinapanganak na sanggol. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagplaplano na magbuntis sa panahon ng gamutan. ...