Tracleer


Actelion | Tracleer (Medication)


Desc:

Ang Tracleer/bosentan ay indikasyon para gamutin ang pulmonary arterial hypertension (PAH) upang mapabuti ang abilidad sa pag-ehersisyo at mabawasan ang klinikal na paglala. Ang paggamot ng Tracleer ay dapat pasimulan ng dosis ng 62. 5 dalawang beses sa isang araw para sa apat na lingo at taasan ang pagapanatili ng dosis ng 125 mg dalawang beses sa araw-araw. ...

Side Effect:

Ang pinaka karaniwan na masamang epekto ay nanatili o nakakabahala kapag gumamit ng Tracleer: pamumula; sakit ng ulo; pangangati ng ilong o lalamunan; sakit ng tiyan; pagod. Humingi kaagad ng medikal na atensiyon kung ang alinman sa mga matinding epekto ay nangyayari kapag gumagamit ng Tracleer: malubhang reaksiyong alerdyi (pantal; makating pantal; pangangati; hirap sa paghinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; hindi pangkaraniwang pamamalat); sakit sa dibdib; pag-ubo ng dugo; maitim na ihi; pagkahilo; pagkahimatay; lagnat, panginginig, nananatiling namamaga lalamunan; hindi regular na pagtibok ng puso; sakit sa kasukasuan; paggaan ng ulo; pagduduwal; maputlang dumi ng tao; malubha o paulit-ulit na sakit sa tiyan; igsi ng paghinga; biglaang pagtaas ng timbang; pamamaga ng bukung-bukong o binti; hindi pangkaraniwan na pagkapasa o pagdurugo; hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan; pagsusuka; paninilaw ng balat o mga mata.

...

Precaution:

Huwag gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi sa bosentan, o kung umiinom ka din ng gamot na cyclosporine, glyburide o HIV/AIDS na naglalaman ng lopinavir o ritonavir. Ang Bosentan ay maaaring maging sanhi ng matinding mga problema sa atay. Kasama sa mga sintomas ang pagduwal, sakit ng sikmura, banayad na lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain, madilim na kulay ng ihi, mga dumi ng kulay na putik, naninilaw ng balat (paninilaw ng balat o mga mata). Tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...