Tradjenta


Boehringer Ingelheim | Tradjenta (Medication)


Desc:

Ang Tradjenta/linagliptin ay ginagamit na may wastong programa sa pagdiyeta at pag-ehersisyo at posibleng sa iba pang mga gamot upang makontrol ang mataas na blood sugar. Ginagamit ito ng mga taong may type 2 (non-insulin-dependant) diyabetis. Ang pagkontrol sa mataas na blood sugar ay nakakatulong na maiwasan ang pinsala sa bato, pagkabulag, mga problema sa utak, pagkawala ng mga paa't kamay, at mga problema sa sekswal na paggana. Ang wastong kontrol sa diyabetis ay maaari rin na mabawasan ang iyong panganib sa atake sa puso o stroke. ...

Side Effect:

Ang sintomas ng mababang blood sugar ay kinabibilangan ng biglaang pagpapawis, panginginig, mabilis na pagtibok ng puso, gutom, malabong paningin, pagkahilo, o pangingimay ng mga kamay/paa. Mahusay ang kaugalian na magdala ng mga glucose tablet o gel upang gamutin ang blood sugar. Kung wala ka na maaasahang mga anyo ng glucose, mabilis na itaas ang iyong blood sugar sa pamamagitan ng pagkain ng mabilis na mapagkukunan ng sugar tulad ng table sugar, honey, o kendi, o uminom ng fruit juice o diet soda. Sabihin agad sa iyong doktor ang reaksyon. Ang mababang blood sugar ay mas madalas kung umiinom ka ng maraming alkohol, gumawa ng hindi pangkaraniwan na mabibigat na ehersisyo, o hindi kumakain ng sapat na calorie mula sa pagkain. Upang maiwasan ang mababang blood sugar ay, kumain ng regular base sa iskedyul, at huwag laktawan ang pagkain. Kasama sa mga sintomas ng mataas na blood sugar (hyperglycemia) pagka-uhaw, nadagdagan na pag-ihi, pagkalito, pagka-antok, pamumula, mabilis na paghinga, at amoy ng prutas sa hininga. Kung nangyari ang mga sintomas na ito, ay sabihin agad sa iyong doktor. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na ayusin ang iyong (mga) gamot sa diyabetis. Ang isang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang tulong medikal kung napansin mo ang alinman sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago uminom ng linagliptin, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal. Maaari kang makaranas ng malabong paningin, pagkahilo, o pagka-antok dahil sa labis na mababa o mataas na antas ng blood sugar. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagka-alerto o malinaw na paningin hanggang sa sigurado ka na maaari mong magampanan ang mga nasabing aktibidad nang ligtas. Limitahan ang alkohol habang umiinom ng gamot na ito dahil maaari nitong dagdagan ang iyong panganib na magkaroon ng mababang blood sugar Maaaring mas mahirap kontrolin ang iyong blood sugar kung ang iyong katawan ay nabalisa (tulad ng dahil sa lagnat, impeksyon, pinsala, o operasyon). Kumonsulta sa iyong doktor dahil ang pagdagdag ng stress ay maaaring mangailangan ng pagbabago sa mga produkto na iyong ginagamit (kabilang ang de-resetang gamot, hindi niresetang gamot, at herbal na produkto). Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung talagang kinakailangan. Ang pagbubuntis ay maaaring maging sanhi o magpalala ng diyabetis. ...